> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ №4 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.11.2023 ГОДИНА, ПР

РЕШЕНИЕ №4 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.11.2023 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 3

08.12.2023

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №4 - ОТНОСНО: Избиране на постоянни комисии на Общински съвет.


ДИМИТЪР КАЦАРОВ
Председател на Общински съвет – Смолян