> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ №3 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.11.2023 ГОДИНА, ПР

РЕШЕНИЕ №3 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.11.2023 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 2

24.11.2023

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 


РЕШЕНИЕ №3 - ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Смолян


 

ДИМИТЪР КАЦАРОВ /П/
Председател на Общински съвет – Смолян