> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ №1 И №2 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 13.11.2023 ГОДИН

РЕШЕНИЕ №1 И №2 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 13.11.2023 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 1

17.11.2023

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №1 - ОТНОСНО: Избор на Временна комисия за избор на председател на Общински съвет - Смолян


РЕШЕНИЕ №2 - Насрочване на заседание на Общински съвет – Смолян на 20 ноември 2023 г., от 13.30 часа в Сесийна зала.


КОСТА НАЧЕВ
Председателстващ Общински съвет – Смолян