> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №1337 ДО №1368 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.09.

РЕШЕНИЯ ОТ №1337 ДО №1368 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.09.2023 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 53

26.09.2023

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н


Решение №1337 – ОТНОСНО: Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и средствата от европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2022 година на Община Смолян.


Решение №1338 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.2.307 в местност „Станковица”, землище на гр. Смолян.


Решение №1339 – ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за изменение на Подробен устройствен план, план за регулация и план за застрояване за УПИ XI, в кв.15 по плана на с. Чокманово, община Смолян.


Решение №1340 – ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за изменение на Подробен устройствен план, план за регулация и план за застрояване за УПИ X, в кв.230 по плана на гр.Смолян, община Смолян.


Решение №1341 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV – озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.13 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.


Решение №1342 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIII – озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.39 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.


Решение №1343 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ XV – озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.71 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.


Решение №1344 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Кабелна линия 20 kV нов БКТП и кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда-блокове А, В, С, Д и Е на Булгаре Дивелопмънт в к.к. Пампорово, 67653.656.50“.


Решение №1345 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терени за поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.


Решение №1346 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен в поземлен имот с идентификатор 67653.926.322 за поставяне на преместваем обект по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.


Решение №1347 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в поземлен имот с идентификатор 67653.924.156 чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


Решение №1348 – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от учебно заведение за образователна и спортна дейност в сграда с идентификатор 49014.501.329.2 разположена в поземлен имот с идентификатор 49014.501.329 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Момчиловци, по реда на Закона за общинската собственост.


Решение №1349 – ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение с нестопанска цел „Народно училище Светлик България“ с ЕИК 207480504, върху сгради разположени в поземлен имот с идентификатор 69345.101.116 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Стойките, община Смолян по реда на Закона за общинската собственост.


Решение №1350 – ОТНОСНО: Писмо с вх.№ ОбС000522/18.09.2023г от Инициативния Комитет за „УСТОВО“, с молба за разглеждане на поставения по-долу проблем на предстоящото заседание на ОбС, насрочено за 18.09.2023 г. от 15.00 ч., изразяващ се в реална опасност от разрушаване на културна ценност–Декоративно пано, на сградата на „Български пощи“ в квартал Устово, гр.Смолян.


Решение №1351 – ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на вещи – частна общинска собственост, на Народно читалище „Съзнание 1929 „ с. Гела по реда на Закона за общинската собственост.


Решение №1352 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.934.225 по кадастралната карта на гр. Смолян.


Решение №1353 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.934.226, част от поземлен имот с идентификатор 67653.934.463 и поземлен имот с идентификатор 67653.934.464 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Смолян – ЦЧ.


Решение №1354 – ОТНОСНО: Издаване на сертификат за инвестиции клас „В“ на “КОСАРА-Р”ЕООД с ЕИК:120042125 представлявано от управителя Радой Доков Краев.


Решение №1355 – ОТНОСНО: Молба - искане за безвъзмездно предоставяне на ученически автобус на Община Етрополе, чрез дарение по реда на Закона за общинската собственост.


Решение №1356 – ОТНОСНО: Приемане на Визия за устойчиво развитие на Община Смолян до 2050 година.

Приложение – Визия за устойчиво развитие на община Смолян


Решение №1357 – ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за изменение на Подробен устройствен план, план за регулация - и план за застрояване за УПИ I – за ДСК, търговски комплекс и хотел, УПИ ХХХ – за обществено обслужване, УПИ XXIX – за обществено обслужване, УПИ II – за обществено обслужване и частично изменение на уличната регулация в кв.6 и кв.12 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян - ц. част.


Решение №1358 – ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 1036 от 24.11.2022 г. за допускане изработване на ПУП – ПРЗ на УПИ V – за паркинг, кв.3, к.я. Малина, к.к. Пампорово и Решение № 1196 от 20.04.2023 г. на Общински съвет – Смолян, за одобряване на ПУП–ПРЗ на УПИ V–за паркинг, кв.3, к. я. Малина, к. к. Пампорово.


Решение №1359 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ V-за паркинг, УПИ II и улична регулация м/у о.т.47 и о.т.52, в кв.3 в к. т. я. „Малина“, м-ст „Ардашлъ“, к.к. Пампорово, общ. Смолян“.


Решение №1360 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.912.62 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Горно Смолян на основание чл.199 от ЗУТ.


Решение №1361 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на сграда с идентификатор 67653.925.118.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.925.118 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.


Решение №1362 – ОТНОСНО: Даване съгласие за Актуализация на разчета на капиталовите разходи към бюджета на Община Смолян.


Решение №1363 – ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за опазване на околната среда на община Смолян за периода 2022 –2028 г.

Приложение – Програма за опазване на околната среда на община Смолян за периода 2022 – 2028 г.


Решение №1364 – ОТНОСНО: Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в Община Смолян през 2022 г.


Решение №1365 – ОТНОСНО: Даване съгласие за отпускане на еднократна помощ за покриване разходи по лечение в чужбина на Андрей Андреев от с. Момчиловци.


Решение №1366 – ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Смолян.


Решение №1367 – ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство на територията на община Смолян.


Решение №1368 – ОТНОСНО: Приемане отчет за дейността на Общински съвет – Смолян и неговите комисии за периода от м. юли 2022 г. до м. август 2023 г. включително.АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ
Председател на Общински съвет – Смолян