> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 361 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 361 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010
ОТНОСНО: Уреждане на имуществени отношения между Община Смолян и „БКС” ЕООД гр.Смолян Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Р Е Ш И: 1.Дава съгласие за уреждане на имуществените отношения между Община Смолян и „БКС” ЕООД гр. Смолян, възникнали във връзка с гр.д. № 142/2007г. по описа на Окръжен съд гр.Смолян и влязлата в сила по делото спогодба, чрез извършване на строителни дейности, следния капиталов обект на Община Смолян: „Рехабилитация на площадни пространства, тротоари и улична мрежа прилежаща към Път ІІ-86 в участъка на село Подвис, село Търън, и село Долно Влахово, Община Смолян” 2.Включва посочените в т. 1 обекти в бюджета на Община Смолян за 2009 година. 3.Задължава Кмета на Община Смолян да възложи на лицензиран оценител изготвянето на оценка, която да остойности строително-монтажните работи в обектите по т. 1 на база средни пазарни цени за региона за подобен вид работи. 4.Възлага на Кмета на Община Смолян след изготвяне на оценката да проведе преговори и сключи с „БКС” гр. Смолян договор, с който да се определят стойността на строително-монтажните работи, свързани с влагане на посочените строителни материали, правата и задълженията на страните и срока за влагане на материалите, както и всички други въпроси, свързани с изпълнение на решението на Общинския съвет. 5.На заседание на Общинския съвет Кмета на Община Смолян да внесе доклад за изпълнение на приетото решение. Приложения: 1.Протокол от 19.11.2008 г. по гр.д. № 142/2007г. по описа на Окръжен съд гр. Смолян; 2.Изпълнителен лист от 12.11.2008 г.