> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №1309 ДО №1336 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.08.

РЕШЕНИЯ ОТ №1309 ДО №1336 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.08.2023 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 52

07.09.2023

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №1309 – ОТНОСНО: Приемане на Бюджет на Община Смолян за 2023 година.


РЕШЕНИЕ №1310 – ОТНОСНО: Бюджетна прогноза на Община Смолян, за периода 2024 – 2026 г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност – етап II.


РЕШЕНИЕ №1311 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабел НН за захранване на селскостопанска постройка в поземлен имот 67653.300.479, местност „Рупцовото“, кв. Устово, землище Смолян“.


РЕШЕНИЕ №1312 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда на Димитър Рабишев, ПИ 57282.36.5, с. Полковник Серафимово“.


РЕШЕНИЕ №1313 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 40748.11.532 в м. „Хайдушки поляни“, з-ще Кутела, общ. Смолян с присъединяване към УПИ II – база за отдих в кв.3 м. „Хайдушки поляни“, з-ще Кутела, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1314 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I - ПВЛ, кв.1, поземлени имоти с идентификатори 69345.6.217 и 69345.6.221 с. Стойките, м-ст „Ардашлъ“, к.я. Студенец, к.к. Пампорово, общ. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №1315 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Устройствена план схема и парцеларен план за обект: „Разширение на система /съоръжения/ за изкуствено заснежаване в к.к. Пампорово“ – 2, з-ще Смолян и з-ще Стойките, общ. Смолян в частта на ПУП - План за регулация и план за застрояване на курортно ядро „Студенец“, к.к. „Пампорово“, общ. Смолян“ и даване на предварително съгласие за право на преминаване през поземлени имоти общинска собственост.


РЕШЕНИЕ №1316 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Въздушна мрежа 1кV, нови метални – трафотабла /МТП/ - 2 бр. и въздушна мрежа 0,4 кV за електрозахранване на мах. Баблон, общ. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №1317 – ОТНОСНО: Предварително съгласие за изграждане на фотоволтаична система в сграда с идентификатор 67653.915.385.1 детска градина „Буратино“ находяща се в поземлен имот с идентификатор 67653.915.385 (ул. „Училищна“ № 7) и филиала на детската градина, разположен в сграда с идентификатор 67653.934.99.1, находящ се в поземлен имот с идентификатор 67653.934.99 (ул. „Спартак“ № 9) по кадастрална карта на гр. Смолян – общинска собственост.


РЕШЕНИЕ №1318 – ОТНОСНО: Предварително съгласие за осъвременяване на материално-техническата база на Детска градина „Буратино“ находяща се в сграда с идентификатор 67653.915.385.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.385 по кадастрална карта на гр. Смолян ( ул. „Училищна“ № 7 ) за изграждане на солна стая.


РЕШЕНИЕ №1319 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.924.577 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово.


РЕШЕНИЕ №1320 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 73777.104.866 - частна общинска собственост, ведно със сгради с идентификатори 73777.104.866.1, 73777.104.866.2, 73777.104.866.3 и 73777.104.866.4 по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №1321 – ОТНОСНО: Продажба на самостоятелен обект с идентификатор 69585.100.151.3.2 по кад. карта на с. Стража, общ. Смолян, по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №1322 – ОТНОСНО: Продажба на имот № 9 в околовръстен полигон на с. Змиево, община Смолян, ведно с масивна двуетажна сграда - частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №1323 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.340.1.5 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател).


РЕШЕНИЕ №1324 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.142.1.5 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател).


РЕШЕНИЕ №1325 – ОТНОСНО: Промяна на предназначението на общинско жилище.


РЕШЕНИЕ №1326 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1327 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения разположени в сграда с идентификатор 67653.934.226.5, находяща се в имот с идентификатор 67653.934.226 по кадастрална карта на гр. Смолян, образуващ УПИ І-Младежки дом, кв. 9 по ПУП на гр. Смолян по реда на чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №1328 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост находящи се в административната сграда на Община Смолян с идентификатор 67653.918.43.12, ситуирана в поземлен имот с идентификатор 67653.918.43 по кадастрална карта на гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1329 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в сграда разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.258 по кадастрална карта на гр. Смолян, Административна сграда (Автогара), чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1330 – ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността (с. Селище, общ. Смолян).


РЕШЕНИЕ №1331 – ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с чл.36 от Закона за собствеността (поземлен имот с идентификатор 67653.914.507).


РЕШЕНИЕ №1332 – ОТНОСНО: Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2022 г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2023 г.


РЕШЕНИЕ №1333 – ОТНОСНО: Приемане на План за устойчива градска мобилност на град Смолян за периода 2023-2040 г.


РЕШЕНИЕ №1334 – ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян с предложение за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост.


РЕШЕНИЕ №1335 – ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян с проектно предложение „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян–фаза 2“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух“, по приоритет 5 „Въздух”, който се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Околна среда“ 2021 -2027 г.“.


РЕШЕНИЕ №1336 – ОТНОСНО: Постъпила покана с вх. № ДЛ 005699 от 14.08.2023г. за свикване на редовно общо събрание на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД с ЕИК: 200093426.


 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ
Председател на Общински съвет – Смолян