> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №1284 ДО №1308 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.07.

РЕШЕНИЯ ОТ №1284 ДО №1308 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.07.2023 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 51

03.08.2023

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 


РЕШЕНИЕ №1284 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 57282.5.149 и 57282.5.147 местност „Косиново“, землище на с.Полковник Серафимово, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1285 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план –парцеларен план и устройствена план-схема за обект : „Външно електрозахранване на жилищна сграда за сезонно ползване в ПИ с идентификатор 81520.3.202, УПИ I - 3.202, кв.36, местност „Равнища“, землище на с.Чокманово, общ.Смолян“.


РЕШЕНИЕ №1286 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план-схема за обект : „Външен канализационен клон за „Сграда за релакс и съществуваща сграда“ в ПИ с идентификатор 67653.133.4 / УПИ II–Жилищно строителство, кв.253/, местност „Могилата“, гр.Смолян, общ.Смолян“.


РЕШЕНИЕ №1287 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ ХХIII - ООД, ХХII - 257 ООД и УПИ ХХI - ООД /в рамките на поземлени имоти с идентификатори 69345.6.351, 69345.6.352, 69345.6.257 и 69345.6.353/ в кв.1 в курортно туристическо ядро "Малина", курортен комплекс Пампорово, община Смолян".


РЕШЕНИЕ №1288 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Външен водопровод за поземлен имот 67653.424.12, област Смолян, община Смолян, местност „Патулево“.


РЕШЕНИЕ №1289 – ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за изменение на Подробен устройствен план, план за регулация и план за застрояване за УПИ VI–792 за обществено обслужване и УПИ VII-за паркинг в кв.21 по плана на с.Широка лъка, община Смолян.


РЕШЕНИЕ №1290 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67547.501.1747 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смилян, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1291 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.914.456 и част от поземлен имот с идентификатор 67653.914.51 по кадастралната карта на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1292 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал.5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.915.315 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1293 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.923.562 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1294 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 00597.501.911 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Арда, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1295 – ОТНОСНО: Продажба на Урегулиран поземлен имот III - 194 - за жилищно строителство, кв.17 на с. Бостина, общ. Смолян


РЕШЕНИЕ №1296 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.919.358.1.71 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател).


РЕШЕНИЕ №1297 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.917.930 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №1298 – ОТНОСНО: Възмездно право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 67653.175.513 – общинска собственост по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1299 – ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда върху поземлен имот с идентификатор 67547.501.823 по кадастрална карта на с. Смилян по реда на чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.49, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №1300 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 67653.1.1001 с обща площ 3069,00 кв.м., с начин на трайно ползване за паркинг, находящ се в Курортен комплекс Пампорово, курортно ядро Студенец по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №1301 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения разположени в сграда с идентификатор 67653.934.226.5, находяща се в имот с идентификатор 67653.934.226 по кадастрална карта на гр. Смолян, образуващ УПИ І-Младежки дом, кв. 9 по ПУП на гр. Смолян по реда на чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №1302 – ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27 ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕНИЕ №1303 – ОТНОСНО: Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2023/2024 година.


РЕШЕНИЕ №1304 – ОТНОСНО: Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка със защитените детски градини и защитените училища за учебната 2023/2024 година.


РЕШЕНИЕ №1305 – ОТНОСНО: Утвърждаване на паралелки и групи с брой на учениците и децата в тях под определения минимум за учебната 2023/2024 година.


РЕШЕНИЕ №1306 – ОТНОСНО: Разходване на месечните обезпечения и отчисления за периода от месец януари до месец юни 2023 г., начислени по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.


РЕШЕНИЕ №1307 – ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на помещение частна общинска собственост, находящо се в сграда с идентификатор 67653.934.226.5,разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.934.226 по кадастрална карта на гр. Смолян, образуващ УПИ І-Младежки дом, кв. 9 по ПУП на гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1308 – ОТНОСНО: Изнесена сесия на Общински съвет – Смолян извън територията на община Смолян.


АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ
Председател на Общински съвет – Смолян