> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №1259 ДО №1283 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.06.

РЕШЕНИЯ ОТ №1259 ДО №1283 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.06.2023 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 49

06.07.2023

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 


РЕШЕНИЕ №1259 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Кабелна линия 20 kV нов БКТП и кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда-блокове А, В, С, Д и Е на Булгаре Дивелопмънт в к.к. Пампорово, 67653.656.50“.


РЕШЕНИЕ №1260 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план за обект : „Външно електрозахранване на преместваем обект – бунгало в ПИ 83274.10.4803 от ККР на с.Широка лъка, общ. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №1261 – ОТНОСНО: Изменение на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ XXII за жилищни и обществено-обслужващи дейности, къщи за гости /ПИ 81502.3.412/, кв.1 по плана на с.Чокманово с присъединяване и урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 81520.3.404, 81520.3.405 и част от 81520.3.403 местност „Мирчовото“, землище на с.Чокмоново, общ.Смолян.


РЕШЕНИЕ №1262 – ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план - устройствена план-схема за "Главен градски събирателен колектор на гр. Смолян - част 2" в участъка от ревизионна шахта 67 до ревизионна шахта 79 във връзка с реализирането на обект: "Реконструкция на Главен градски събирателен колектор", включен в проект: "Интегриран воден проект на агломерация Смолян", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020г."


РЕШЕНИЕ №1263 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV–озеленяване и гаражи предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.169 по плана на гр. Смолян, кв.Смолян.


РЕШЕНИЕ №1264 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен в поземлен имот с идентификатор 67653.917.617 за поставяне на преместваем обект, по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1265 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение частна общинска собственост разположено в самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, находящ се в сграда с идентификатор 67653.915.333.1,разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, Урегулиран поземлен имот І-Редакция, кв.155 по ПУП на гр.Смолян, община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1266 – ОТНОСНО: Продажба на Урегулиран поземлен имот XIII, кв. 10 по плана на с. Левочево, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1267 – ОТНОСНО: Продажба на сграда с идентификатор 67547.501.1426.4 - частна общинска собственост, по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №1268 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 49014.501.391 по кадастралната карта на с. Момчиловци, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1269 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 11572.933.112 по кадастралната карта на с. Влахово, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1270 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.144.4.5 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател).


РЕШЕНИЕ №1271 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.914.21 по кадастралната карта на гр.Смолян, кв.Горно Смолян на основание чл.199 от ЗУТ


РЕШЕНИЕ №1272 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.917.82 по кадастралната карта на гр.Смолян, кв.Смолян на основание чл.199 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №1273 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.925.300 по кадастралната карта на гр.Смолян, кв.Устово на основание чл.199 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №1274 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.927.134 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово на основание чл.199 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №1275 – ОТНОСНО: Отдаване чрез търг, на земи–ниви, от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землища на общ.Смолян, на основание чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №1276 – ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на помещениe общинска собственост, находящо се в сграда с идентификатор 67653.915.258.1 по кадастрална карта на гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1277 – ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за безвъзмездно управление за нуждите на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с Булстат 0006151181612, с адрес гр.Смолян, ул. „Евридика“ № 35 по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1278 – ОТНОСНО: Откриване процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд- Смолян и Окръжен съд - Смолян и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора.


РЕШЕНИЕ №1279 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.914.456 и част от поземлен имот с идентификатор 67653.914.51 по кадастралната карта на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1280 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост зала 609 (а), находяща се на шести етаж в източното крило на сграда с идентификатор 67653.918.43.13 и обособяване на младежко пространство за неформални обучения за млади хора по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1281 – ОТНОСНО: Постъпило предложение за именуване на улица или площад „Тодор Коруев“.


РЕШЕНИЕ №1282 – ОТНОСНО: Предложение за поставяне на бюст паметник на ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ на площадно пространство на Военния клуб в град Смолян.


РЕШЕНИЕ №1283 – ОТНОСНО: Предложение за поставяне на скулптурна композиция в памет на арх. Петър Петров в УПИ I – за партиен дом, дом на съветите, съдебна палата и палата на съобщенията, кв. 6 по плана на гр. Смолян, община Смолян /в рамките на ПИ 67653.918.43 по КККР на гр. Смолян/.


АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ
Председател на Общински съвет – Смолян