> Начало > Общински съвет > Питания и отговори > Внесени питания и искания от общински съветници - мандат 2019-2023

Внесени питания и искания от общински съветници - мандат 2019-2023

05.06.2023

 ОТНОСНО Документи 
 01. Неспазване чл. 34, ал. 10 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на Община Смолян и Закона за автомобилните превози от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията –
КРОС
Изтегли
 02. Неизпълнение на Решение № 856/2018 г. на Общински съвет – Смолян – КРОС Изтегли
 03. Изплащане на средства за компенсиране на приходи от прилагане на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт в Община Смолян – Илия Томов Изтегли
 04. Домуването на товарни автомобили, автобуси, ремаркета, селскостопанска и строителна техника на уличните платна и в близост до жилищни зони в гр. Смолян – Илия Томов Изтегли
 05. Състоянието на републикански път III – 8683, с. Смилян – с. Горна Арда – Коста Начев Изтегли 
 06. Разпределение на средствата за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на определени категории пътници – Салих Аршински Изтегли 
 07. Публикувана информация относно задълженията за извършване на обществени услуги, за които отговарят, подбраните оператори на обществени услуги, както и компенсационни плащания и естеството и обема на всички изключителни права, предоставени на тези оператори (съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) №1191/69 и (ЕИО) 1107/70 на Съвета и Съобщение на Комисията относно тълкувателни насоки по отношение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт (2014/С 92/01) с цел създаване на възможност за контрол и оценка на работата, качеството и финансирането на обществения автомобилен транспорт) – Салих Аршински Изтегли
 08. Поименен списък на лицата, които пътуват до най-близкото средищно заведение /училище и детска градина/, от които да е видно кое лице от кое до кое населено място пътува? За кои от тях е осигурен транспорт съгласно чл. 283, ал. 2 и други закони и норм. актове, уреждащи въпроса с транспорта? По какъв начин и с какви транспортни средства се осъществява вмененото от Закона и правилниците транспортиране на правоимащи лица? На кои заведения /училища и детски градини/ е предоставен специализиран превоз и по колко броя? На кои заведения /училища и детски градини/ не е предоставен специализиран превоз и как се осъществява транспорта на правоимащите лица? Какви компенсации /субсидии/ са получили превозвачи, които извършват услуга по специализиран превоз на деца и ученици? – Салих Аршински Изтегли 
 09. Информация за всички строителни обекти на територията на Община Смолян, при които се извършват СМР през 2020 г. Каква и кой е причината да се бави старта на обекти „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда по програма „Региони в растеж“? – Стефан Сабрутев Изтегли 
 10. Информация за приход от такса битови отпадъци /2014-2020 г./; Разходи за сметосъбиране и сметоизвозване; депониране; сепариране; поддържане чистотата на места за общ. ползване; отчисления по чл. 60 от ЗУО; отчисления по чл. 64 от ЗУО /2014-2020 г./ - Салих Аршински Изтегли 
 11. Улица № 22, с. Влахово, общ. Смолян – Иван Френкев Изтегли 
 12. Улица № 22, с. Влахово, общ. Смолян /допълнителна информация/ - Иван Френкев Изтегли 
 13. Изпълнение на Решение № 230/28.05.2020 г. – Иван Френкев Изтегли 
 14. Т. 7 от Решение № 230/24.09.2020 г. – Иван Френкев Изтегли 
 15. Реализирани проекти с европейско финансиране в селата на община Смолян – Илия Томов Изтегли 
 16. Възможността за разплащане на местни данъци и такси през интернет портал – Минчо Симов Изтегли 
 17. Актуализация на целева субсидия по ЗДБРБ на Община Смолян за 2020 г.“ – Общински съветници от групата на БСП Изтегли 
 18. Преведени целеви средства за „Изпълнение на инженеринг /проектиране, авторски надзор и строителство/ на рехабилитация на уличната мрежа в гр. Смолян и с. Смилян, общ. Смолян“ – Общински съветници от групата на БСП Изтегли 
 19. Опазване на Пангаловата къща – Иван Френкев Изтегли 
 20. Определяне на „Глобъл Клинър“ ООД за изпълнител на обществената поръчка „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Смолян“ – Иван Френкев Изтегли 
 21. Зимно почистване и поддържане на територията на община Смолян през сезон 2020-2021 г. – Иван Френкев Изтегли 
 22. Създаване на общинско предприятие или дружество, изпълняващо дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община Смолян. – Иван Френкев Изтегли 
 23. Копие на цялата документация във връзка с обществ. поръчка за строителство: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на реконструкция на общински път SML2240 /III-866/ Смолян – Мугла от км 8+100 до км 13+400 на територията на община Смолян, обл. Смолян. – Салих Аршински Изтегли 
 24. Копия от документи във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изработване на работен инвестиционен проект за реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на с. Смилян, общ. Смолян, от 27.06.2019 г. – Салих Аршински Изтегли 
 25. Информация за какво отговаря в структурата на община Смолян г-н Здравко Перчемлиев – длъжностна характеристика, всички документи, с които са му вменени други задължения – Салих Аршински Изтегли 
 26. Информация за поименен списък на служителите в Община Смолян имащи трудови договори и/или други договори с: второстепенни разпоредители на средства и бюдж. средства; с други ФЛ и ЮЛ; работещи по проекти, свързани с европейско, национално и общинско финансиране; образование на всеки един служител, работещ в отделите и дирекциите на община Смолян – Салих Аршински  Изтегли 
 27. Правено ли е искане към държавата, респективно към МРРБ от 2012 г. до днес, искане за отпускане на целеви средства за ремонт и изграждане на пътя Смолян – Мугла. – Стефан Сабрутев Изтегли
 28. Разделно събиране и извозване на отпадъци от опаковки (хартия, пластмаса, метал, стъкло и др.) в община Смолян – Иван Френкев Изтегли 
 29. Всички инфраструктурни обекти на територията на Обшина Смолян, при които са извършвани ремонтни дейности през 2020 г. – Иван Френкев Изтегли 
 30. Отдаване под наем на част от поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастралната карта на гр. Смолян, чрез публично оповестен конкурс по реда на Закона за общинската собственост (паркинг Студенец) – Иван Френкев Изтегли 
 31. Изграждането на приют за временно настаняване на бездомни кучета – Иван Френкев Изтегли 
 32. График за асфалтиране на улиците, разкопани при работата по изпълнението на проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ – Иван Френкев Изтегли 
 33. Планирана сеч на градско озеленяване в района на ул. „Зорница“ № 1В, ул. „Зорница“ № 3А – Иван Френкев Изтегли 
 34. Финансови отчети от МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – Иван Френкев Питане

Отговор

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г. 

 35. Реализация на проект „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян“ – Иван Гавазов. Изтегли 
 36. Поставени въпроси от жители на с. Смилян, общ. Смолян, ул. „Висарион Смолянски“ и ул. „Първи май“, касаещи изграждане на тротоар от началото на ул. „Висарион Смолянски“ до разклона за Долен Смилян – Стефан Бадев Изтегли 
 37. Поставени въпроси от жителите на селата Търън и Селище – Стефан Бадев Изтегли 
 38. Изпълнение на Решение № 618 от 26.08.2021 г. на Общински съвет – Смолян – екзекутивно заснемане на съществуваща канализационна мрежа по ул. „Кирил Маджаров“ и ул. „Васил Димитров“ в с. Смилян – Иван Гавазов Изтегли 
 39. Организиране от община Смолян на седмичен пазар на земеделските производители от община Смолян – Стефан Бадев Изтегли 
 40. Нанесени щети на инфраструктурата на територията на община Смолян в следствие на обилния дъжд и предизвиканите от него наводнения – Стефан Бадев Изтегли 
 41. Създалата се критична ситуация на територията на община Смолян в следствие на снеговалеж през месец декември – Стефан Бадев Изтегли 
 42. Отдаване под наем на част от поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян, чрез публично оповестен конкурс по реда на Закона за общинската собственост (паркинг Студенец) – Иван Френкев Изтегли 
 43. Съществуващи трудности и допуснати нарушения на процедурите при колективното трудово договаряне между Община Смолян и Синдикалната организация-КНСБ на медицинските специалисти в сектор „Детско и ученическо здравеопазване“ – Филип Топов Изтегли 
 44. Подготовката и готовността на Община Смолян и снегопочистващите фирми за посрещане на зимния сезон – Филип Топов Изтегли 
 45. Състоянието и изпълнението на сключените договори за възлагане на обществен превоз между Община Смолян с „Рожен Експрес“, „Орфей Експрес“ и „Мега транс“. Какви са съществуващите задължения на Община Смолян към тези фирми? Запознаване на Общинския съвет с хронологията по заведените от „Рожен Експрес“ търговски дела срещу Община Смолян – ТД № 39/2013 г. по описа на Окръжен съд – Смолян, ТД № 35/2021 г. и Въззивно ТД № 324/2022 на ПАС – Пловдив. – Филип Топов Изтегли 
 46. Определянето на общински имот в гр. Смолян, ул. „Капитан Петко войвода“ № 3 за платен паркинг – Стефан Бадев Изтегли
 47. Искане на информация какво е действителното състояние по овладяване на срутището на главен път II-86 в участъка Смолян – Мадан, и статута на „Обходен път Тикале – Влахово“ – Филип Топов Изтегли 
 48. Информация за актуалното състояние по организацията на движението на територията на гр. Смолян, в частност по улица „Дичо Петров“ (така наречената Витошка) и по ул. „Кокиче“? Спазени ли са всички фактически и правни основания за въвеждане на еднопосочно движение по улица „Дичо Петров“ и преди поставянето на знак В1 в началото и в края на ул. „Кокиче“ – Филип Топов Изтегли 
 49. Допълнително питане с доуточняващи въпроси към вх. № ОбС000196/29.03.2023 г. (Движението по ул. „Дичо Петров“ и ул. „Кокиче") – Филип Топов Изтегли