> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №1233 ДО №1258 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.05.

РЕШЕНИЯ ОТ №1233 ДО №1258 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.05.2023 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 48

01.06.2023

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №1233 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Въздушна мрежа 1кV, нови метални – трафотабла /МТП/ - 2 бр. и въздушна мрежа 0,4 кV за електрозахранване на мах. Баблон, общ. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №1234 – ОТНОСНО: Изкупуване на част поземлен имот с идентификатор 67653.934.245 и част поземлен имот с идентификатор 67653.934.246 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1235 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.922.352 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Райково на основание чл.199 от ЗУТ .


РЕШЕНИЕ №1236 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.927.134 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово на основание чл.199 от ЗУТ .


РЕШЕНИЕ №1237 – ОТНОСНО: Дарение на имоти общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 14605.6.9 и поземлен имот с идентификатор 14605.31.16 от проект за нанасяне на одобрен със заповед №АП-03-17-292/16.09.2020г. на Областен управител на област Смолян парцеларен план за обект: „Основен ремонт на горски автомобилен път „Беденски бани-Водениците“, находящ се на територията на ТП ДГС “Широка лъка“.


РЕШЕНИЕ №1238 – ОТНОСНО: Възлагане на кмета на община Смолян да проведе обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ свързана с осъществяване на автобусен превоз по линиите от общинската, областна и републиканска транспортна схема и сключване на договор с избрания/ите изпълнител/и.


РЕШЕНИЕ №1239 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1240 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1241 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост разположени в сграда с идентификатор 67653.918.43.13 по кадастрална карта на гр.Смолян.


РЕШЕНИЕ №1242 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост за поставяне на вендинг машини по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1243 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение разположено в сграда с идентификатор 67653.934.226.5, находяща се в имот с идентификатор 67653.934.226 по кадастрална карта на гр. Смолян, образуващ УПИ І-Младежки дом, кв. 9 по ПУП на гр. Смолян по реда на чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №1244 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в Стоматологична поликлиника гр.Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1245 – ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на части от имот, публична общинска собственост за киносалон по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1246 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1247 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.917.546 - частна общинска собственост, по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №1248 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.921.113.1.5 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател).


РЕШЕНИЕ №1249 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот– самостоятелен обект с идентификатор 67653.925.162.2.6 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател).


РЕШЕНИЕ №1250 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.927.28.12.12 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател).


РЕШЕНИЕ №1251 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот–самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.175.1.28 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател).


РЕШЕНИЕ №1252 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.917.870 по кадастралната карта на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1253 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.914.456 и част от поземлен имот с идентификатор 67653.914.51 по кадастралната карта на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1254 – ОТНОСНО: Изменение на Решение № 1038/24.11.2022 г. на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №1255 – ОТНОСНО: Предоставяне на средства за заплащане на разходи по извършване на обследвания за енергийна ефективност и обследвания за установяване на технически характеристики на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради собственост в Община Смолян за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.


РЕШЕНИЕ №1256 – ОТНОСНО: Приемане на общински план за младежта за 2023 година.


РЕШЕНИЕ №1257 – ОТНОСНО: Определяне позицията на община Смолян при участието й на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1258 – ОТНОСНО: Приемане на Годишния Отчет и Баланса за 2022 г. на „Център за Психично Здраве-Смолян“ ЕООД, град Смолян, ЕИК: 000614404.


АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ
Председател на Общински съвет – Смолян