> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №1190 ДО №1232 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.04.

РЕШЕНИЯ ОТ №1190 ДО №1232 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.04.2023 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 47

28.04.2023

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №1190 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.8.186 местност „Ляската“, землище на с. Момчиловци, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1191 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67965.10.103 и 67965.10.104 местност „Борцето“, землище на с. Соколовци, общ. Смолян


РЕШЕНИЕ №1192 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план-схема за обект: „Външно електрозахранване на жилищна сграда за сезонно ползване в ПИ с идентификатор 81520.3.202, УПИ I - 3.202, кв. 36, местност „Равнища“, землище на с. Чокманово, общ. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №1193 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 81520.3.218 местност „Равнището“, землище на с. Чокманово, община Смолян.


РЕШЕНИЕ №1194 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план-схема за обект „Външен канализационен клон за „Сграда за релакс и съществуваща сграда“ в ПИ с идентификатор 67653.133.4 /УПИ II – Жилищно строителство, кв. 253, местност „Могилата“, гр. Смолян, общ. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №1195 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външен водопровод за поземлен имот 67653.424.12, област Смолян, община Смолян, местност „Патулево“.


РЕШЕНИЕ №1196 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ V – за паркинг в кв. 3 в курортно туристическо ядро „Малина“, местност „Ардашлъ“, курортен комплекс Пампорово, община Смолян“.


РЕШЕНИЕ №1197 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ – озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 87 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.


РЕШЕНИЕ №1198 – ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за изменение на Подробен устройствен план, план за регулация и план за застрояване на УПИ VIII и улична регулация в кв. 26 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.


РЕШЕНИЕ №1199 – ОТНОСНО: Искане за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1200 – ОТНОСНО: Приемане на разчет за разходи на Община Смолян за 2023 година.


РЕШЕНИЕ №1201 – ОТНОСНО: Бюджетна прогноза на Община Смолян, за периода 2024 – 2026 г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност.


РЕШЕНИЕ №1202 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.927.28.31.12 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател).


РЕШЕНИЕ №1203 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.921.76.3.35 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател).


РЕШЕНИЕ №1204 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.917.1136, УПИ ХII - за озеленяване и стопанска сграда в кв.175 по плана на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1205 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.922.837 - частна общинска собственост, ведно със сграда с идентификатор 67653.922.837.1 и сграда с идентификатор 67653.922.837.2 по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №1206 – ОТНОСНО: Продажба на 1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор 67653.917.116, УПИ III - 1173 в кв.180 по плана на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1207 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 69345.100.1963 - частна общинска собственост, по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №1208 – ОТНОСНО: Продажба на сгради с идентификатори 67547.501.1426.1 и 67547.501.1426.3 - частна общинска собственост, по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване .


РЕШЕНИЕ №1209 – ОТНОСНО: Изкупуване на проектен имот с идентификатор 67653.914.1582, проектен имот с идентификатор 67653.914.1583 и проектен имот с идентификатор 67653.914.1585 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1210 – ОТНОСНО: Изкупуване на проектен имот с идентификатор 67653.912.659 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1211 – ОТНОСНО: Изкупуване на поземлен имот с идентификатор 67653.912.239 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1212 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1213 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в Стоматологична поликлиника гр. Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1214 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект – вендинг машина по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1215 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост за поставяне на вендинг машини по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1216 – ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно ползване на терен публична общинска собственост за поставяне на билборд – рамка „Обичам Родопите“ в поземлен имот с идентификатор 67653.918.43 по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията.


РЕШЕНИЕ №1217 – ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на Български зъболекарски съюз върху имот частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост (Стоматологична поликлиника).


РЕШЕНИЕ №1218 – ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост по реда на чл.36, ал1, т.2 от ЗОС във връзка с чл.36 от Закона за собствеността (с. Могилица, общ. Смолян).


РЕШЕНИЕ №1219 – ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с чл.36 от Закона за собствеността (с. Ровино, общ. Смолян).


РЕШЕНИЕ №1220 – ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕНИЕ №1221 – ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на помещения общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор с идентификатор 67653.917.623.7 по кадастрална карта на гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1222 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 69345.101.188 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1223 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.911.21 по кадастралната карта на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1224 – ОТНОСНО: Приемане за сведение на Годишния отчет за 2022 г. по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците 2021 – 2028 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение №1224 - Годишния отчет за 2022 г. по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците 2021 – 2028 г.


РЕШЕНИЕ №1225 – ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за 2022 г. по изпълнение на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за 2021-2025 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение №1225 - Годишен отчет за 2022 г. по изпълнение на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за 2021-2025 г.


РЕШЕНИЕ №1226 – ОТНОСНО: Предоставяне на средства за заплащане на разходи по извършване на обследвания за енергийна ефективност и обследвания за установяване на технически характеристики на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради собственост в Община Смолян за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.


РЕШЕНИЕ №1227 – ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по Националния план за възстановяване и устойчивост за получаване на средства по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели.


РЕШЕНИЕ №1228 – ОТНОСНО: Възлагане на дейностите в горски територии – общинска собственост за маркиране на насаждения и дървета за сеч съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.


РЕШЕНИЕ №1229 – ОТНОСНО: Изготвяне на анализ на потребностите и предложение за планиране на социални услуги на общинско ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, за територията на Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №1230 – ОТНОСНО: Създаване на социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ в гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 35.


РЕШЕНИЕ №1231 – ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 180 от 30.04.2020 г. на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №1232 – ОТНОСНО: Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2023 г. за изтъкнати дейци и творци от областта на науката, културата, образованието, техниката и журналистиката по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.


АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ
Председател на Общински съвет – Смолян