> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 360 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 360 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010
ОТНОСНО: Одобряване на действия на Кмета на Община Смолян относно дарение на суми от фонд „Солидарност за Смолян” за преодоляване на бедствието, предизвикано от обилните валежи в периода 6-8.08.2005 г., предизвикало свлачище върху жилищна сграда на Райчо и Тодор Караиванови от с. Фатово и дарение на изградените сгради Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската собственост Р Е Ш И: 1.Одобрява действията на Кмета на Община Смолян – Дора Янкова по предоставяне на суми, общо в размер на 44 139,26 лева /четиридесет и четири хиляди сто тридесет и девет лева и двадесет и шест стотинки/ за преодоляване на бедствието, вследствие обилните дъждове от 6-8.08.2005 г., предизвикало свлачище върху жилищна сграда на Райчо и Тодор Караиванови. 2.Дарява изградената сграда в поземлен имот № 70 по плана на с. Фатово на пострадалите от бедствието Райчо и Руса Караиванови. 3.Дарява изградената сграда в поземлен имот № 68 по плана на с. Фатово на пострадалите от бедствието Тодор и Мария Караиванови. 4.Упълномощава Кмета на Община Смолян да извършва всички необходими действия във връзка със съставяне на документи за собственост.