> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №1076 ДО №1189 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.03.

РЕШЕНИЯ ОТ №1076 ДО №1189 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.03.2023 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46

23.03.2023

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 


РЕШЕНИЕ №1176 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ XXIII ООД, УПИ XXII – 257 ООД и УПИ XXI – ООД /в рамките на ПИ с идентификатори 69345.6.351, 69345.6.352, ПИ 69345.6.257 и ПИ 69345.6.353/, в кв.1 в к.т.я.“Малина“, к.к.Пампорово, общ. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №1177 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII – озеленяване, предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.73 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1178 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII – озеленяване и параклис предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.34 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.


РЕШЕНИЕ №1179 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV – озеленяване и гаражи предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.169 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1180 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на части от урегулирани поземлени имоти /УПИ/ II – за озеленяване и III – за озеленяване предвидени в устройствения план за озеленена площ в кв.234 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1181 – ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за изменение на Подробен устройствен план, план за регулация за УПИ III – 260 и улична регулация в кв.35 по плана на с. Смилян, община Смолян.


РЕШЕНИЕ №1182 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект – вендинг машина по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №1183 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1184 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.926.183 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово на основание чл.199 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №1185 – ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 1156 от 23.02.2023 г. на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №1186 – ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 1170 от 23.02.2023 г. на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №1187 – ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 1171 от 23.02.2023 г. на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №1188 – ОТНОСНО: Върнато решение №1172 от 23.02.2023г. на Общински съвет – Смолян, със Заповед № АП-03-14-94/08.03.2023г. на Областния управител на област Смолян и продажба на Самостоятелен обект с идентификатор 67653.920.328.1.2, ведно с ¼ ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 67653.920.328 - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №1189 – ОТНОСНО: Върнато за ново обсъждане на Решение № 1057 от 30.12.2022г. на Общински съвет – Смолян със Заповед № АП-03-14-15 от 12.01.2023г. на Областния управител на област Смолян в частта на т.3 и т.4.АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ
Председател на Общински съвет – Смолян