> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 17.03.2023 Г. ОТ 13:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 17.03.2023 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

10.03.2023

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам заседание на Общинския съвет на 17 март 2023 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ XXIII ООД, УПИ XXII – 257 ООД и УПИ XXI – ООД /в рамките на ПИ с идентификатори 69345.6.351, 69345.6.352, ПИ 69345.6.257 и ПИ 69345.6.353/, в кв.1 в к.т.я. “Малина“, к.к. Пампорово, общ. Смолян“.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII – озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.73 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII – озеленяване и параклис предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.34 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV – озеленяване и гаражи предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.169 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Промяна предназначението на части от урегулирани поземлени имоти /УПИ/ II – за озеленяване и III – за озеленяване предвидени в устройствения план за озеленена площ в кв.234 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Даване на предварително съгласие за изменение на Подробен устройствен план, план за регулация за УПИ III – 260 и улична регулация в кв.35 по плана на с. Смилян, община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект – вендинг машина по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.926.183 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово на основание чл.199 от ЗУТ.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Изменение и допълнение на Решение № 1156 от 23.02.2023 г. на Общински съвет – Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Изменение и допълнение на Решение № 1170 от 23.02.2023 г. на Общински съвет – Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Изменение и допълнение на Решение № 1171 от 23.02.2023 г. на Общински съвет – Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Изменение и допълнение на Решение № 180 от 30.04.2020 г. на Общински съвет – Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Върнато решение №1172 от 23.02.2023г. на Общински съвет – Смолян, със Заповед № АП-03-14-94/08.03.2023г. на Областния управител на област Смолян и продажба на Самостоятелен обект с идентификатор 67653.920.328.1.2, ведно с ¼ ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 67653.920.328 - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Върнато за ново обсъждане на Решение № 1057 от 30.12.2022г. на Общински съвет – Смолян със Заповед № АП-03-14-15 от 12.01.2023г. на Областния управител на област Смолян в частта на т.3 и т.4.
Докладва: Ангел Безергянов – Председател на Общински съвет Смолян

ДОКЛАДНА


 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 14.03.2023 г. /вторник/ от 13.30 часа в зала № 247 и разглежда точки № 13, 14, 15 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие – заседава на 14.03.2023 г. /вторник/ от 14.00 часа в зала № 247 и разглежда точки № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 14.03.2023 г. /вторник/ от 15.00 часа в зала № 247 и разглежда точки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 14.03.2023 г. /вторник/ от 16.00 часа в зала № 247 и разглежда точки от № 1 до 15 вкл. от предложения проект за Дневен ред.


 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ
Председател на Общински съвет – Смолян