> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №1096 ДО №1175 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.02.

РЕШЕНИЯ ОТ №1096 ДО №1175 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.02.2023 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 45

02.03.2023

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н

 


РЕШЕНИЕ №1096 – ОТНОСНО: Депозирани докладни записки от ликвидатора на „Регионално дружество за заетост и структурно развитие-РДЗ И СР“ ООД с ЕИК: 120040327 с вх. № ОбС 000045 от 30.01.2023г. и вх. № ОбС 000058 от 08.02.2023 г.


РЕШЕНИЕ №1097 – ОТНОСНО: Доклад за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян през 2022 г.


РЕШЕНИЕ №1098 – ОТНОСНО: Информация за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – к. к. Пампорово през 2022 г.


РЕШЕНИЕ №1099 – ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 1057 от 30.12.2022г. на Общински съвет – Смолян върнато със Заповед № АП-03-14-15 от 12.01.2023г. на областния управител на област Смолян в частта на т.3 и т.4.


РЕШЕНИЕ №1100 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII – озеленяване и параклис предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.34 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.


РЕШЕНИЕ №1101 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV – озеленяване и гаражи предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.169 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1102 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1073 местност „ВАДАТА“, землище на с. Левочево, община Смолян.


РЕШЕНИЕ №1103 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.2.778 местност „ТАБАКОВО“, землище на гр. Смолян, община Смолян.


РЕШЕНИЕ №1104 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план за обект: Изместване на част от съществуваща въздушна мрежа в поземлен имот 43219.2.1078, по плана на с. Левочево, общ. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №1105 – Приема да проведе общо обсъждане и поименно еднократно гласуване, резултатът от което да се отнесе и да важи за всяко едно от решенията от т. 10 до т. 52 вкл. от дневния ред, относно определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЯ ОТ №1106 ДО №1148 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землищата на населени места (приложено в таблицата), за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал.1 и ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №1106

Арда

РЕШЕНИЕ №1107

Белев дол

РЕШЕНИЕ №1108

Бориково

РЕШЕНИЕ №1109

Бостина

РЕШЕНИЕ №1110

Буката

РЕШЕНИЕ №1111

Букаците

РЕШЕНИЕ №1112

Виево

РЕШЕНИЕ №1113

Вълчан

РЕШЕНИЕ №1114

Гела

РЕШЕНИЕ №1115

Горна Арда

РЕШЕНИЕ №1116

Горово

РЕШЕНИЕ №1117

Градът

РЕШЕНИЕ №1118

Катраница

РЕШЕНИЕ №1119

Киселчово

РЕШЕНИЕ №1120

Кошница

РЕШЕНИЕ №1121

Кремене

РЕШЕНИЕ №1122

Кутела

РЕШЕНИЕ №1123

Левочево

РЕШЕНИЕ №1124

Лъка

РЕШЕНИЕ №1125

Могилица

РЕШЕНИЕ №1126

Момчиловци

РЕШЕНИЕ №1127

Мугла

РЕШЕНИЕ №1128

Орешец

РЕШЕНИЕ №1129

Петково

РЕШЕНИЕ №1130

Подвис

РЕШЕНИЕ №1131

Полк. Серафимово

РЕШЕНИЕ №1132

Река

РЕШЕНИЕ №1133

Селище

РЕШЕНИЕ №1134

Сивино

РЕШЕНИЕ №1135

Славейно

РЕШЕНИЕ №1136

Смилян

РЕШЕНИЕ №1137

Смолян

РЕШЕНИЕ №1138

Соколовци

РЕШЕНИЕ №1139

Солища

РЕШЕНИЕ №1140

Стойките

РЕШЕНИЕ №1141

Стража

РЕШЕНИЕ №1142

Тикале

РЕШЕНИЕ №1143

Требище

РЕШЕНИЕ №1144

Турян

РЕШЕНИЕ №1145

Търън

РЕШЕНИЕ №1146

Чеплетен

РЕШЕНИЕ №1147

Чокманово

РЕШЕНИЕ №1148

Широка Лъка

 

РЕШЕНИЕ №1149 – ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/


РЕШЕНИЕ №1150 – ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян с проект по Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Социално включване“, процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции- BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“


РЕШЕНИЕ №1151 – ОТНОСНО: Приемане на План за трансформиране на „Дом за стари хора“ – с. Фатово.


РЕШЕНИЕ №1152 – ОТНОСНО: Дарение на движима вещ–МПС частна общинска собственост, специален автомобил, Рено Мастер с регистрационни номера СМ 3913АТ в полза на Дом за стари хора с. Фатово, с ЕИК 0006151181493, по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №1153 – ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост за поставяне на автоматична метеорологична станция /включваща автоматични метеорологични уреди, видеокамера за откриване на огнища на пожари, както и слънчев панел за захранване/, монтирана върху кула от решетъчен тип по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №1154 – ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на Българска телеграфна агенция върху имот частна общинска собственост за разкриване на пресклуб на БТА по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №1155 – ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно управление на терен публична общинска собственост за поставяне на пункт за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в поземлен имот с идентификатор 67653.918.16 по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията


РЕШЕНИЕ №1156 – ОТНОСНО: Възмездно право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 67653.175.513 – общинска собственост по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №1157 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.147.2.6 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател)


РЕШЕНИЕ №1158 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.108.1.74 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател)


РЕШЕНИЕ №1159 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.14.3.13 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател)


РЕШЕНИЕ №1160 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение находящо се в сграда с идентификатор 67653.918.45.1 по кадастрална карта на гр. Смолян, по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №1161 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост разположени в самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, находящи се в сграда с идентификатор 67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №1162 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №1163 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост в с. Широка лъка, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №1164 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост за банков офис в масивна сграда с идентификатор 83274.501.383.1 по к.к. на с. Широка лъка, по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №1165 – ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1090 от 26.01.2023г. на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №1166 – ОТНОСНО: Изкупуване на част от недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.922.59 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Райково на основание чл.199 от ЗУТ


РЕШЕНИЕ №1167 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.920.101 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Райково на основание чл.199 от ЗУТ


РЕШЕНИЕ №1168 – ОТНОСНО: Продажба на 92/676 идеални части от поземлен имот с идентификатор 67653.915.190, УПИ IX - жилищни блокове в кв.151 по плана на гр. Смолян


РЕШЕНИЕ №1169 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.923.48 по плана на кадастралната карта на гр. Смолян


РЕШЕНИЕ №1170 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 69345.102.7 по плана на кадастралната карта на с. Стойките, общ. Смолян


РЕШЕНИЕ №1171 – ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността (с. Смилян)


РЕШЕНИЕ №1172 – ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността (гр. Смолян, кв. Райково)


РЕШЕНИЕ №1173 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.917.751 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ


РЕШЕНИЕ №1174 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.914.1545 по кадастралната карта на гр. Смолян


РЕШЕНИЕ №1175 – ОТНОСНО: Покана за свикване на Общо събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД с ЕИК 200093426.


 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ
Председател на Общински съвет – Смолян