> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №1077 ДО №1095 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.01.

РЕШЕНИЯ ОТ №1077 ДО №1095 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.01.2023 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

02.02.2023

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №1077 – ОТНОСНО: Общинско сътрудничество за споделена услуга „Превод от и на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани в Община Смолян“.

ПРИЛОЖЕНИЕ - СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО


РЕШЕНИЕ №1078 – ОТНОСНО: Присъединяване на Община Смолян като член към Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Фонд за развитие на летище Пловдив – Южната врата на България“.


РЕШЕНИЕ №1079 – ОТНОСНО: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Смолян и второстепенни разпоредители за 2022 година.


РЕШЕНИЕ №1080 – ОТНОСНО: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян през 2023 година.


РЕШЕНИЕ №1081 – ОТНОСНО: Именуване на Зала 1, находяща се в сградата на РДТ „Николай Хайтов“ на името на Юлия Огнянова.


РЕШЕНИЕ №1082 – ОТНОСНО: Определяне позицията на Община Смолян при участието й в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1083 – ОТНОСНО: Определяне цените за отдаване под наем на пасищата, мерите и ливадите за декар площ от общинския поземлен фонд на землищата на Община Смолян за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №1084 – ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕНИЕ №1085 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1086 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост в комплексна обществена сграда с. Подвис, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1087 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в Стоматологична поликлиника гр. Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1088 – ОТНОСНО: Изменение в Решение № 814 от 31.03.2022 г. на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №1089 – ОТНОСНО: Предоставяне на самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.28, в сграда с идентификатор 67653.917.623.7 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Смолян, за безвъзмездно управление на Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс за дейност кариерно ориентиране и консултиране, по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1090 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67547.501.1444 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смилян, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1091 – ОТНОСНО: Продажба на Имот с планоснимачен № 8 в околовръстен полигон на с. Киселчово, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1092 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1157 местност „Попово“, землище на с. Левочево, община Смолян.


РЕШЕНИЕ №1093 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.301.144, 67653.300.485, част от поземлен имот с идентификатор 67653.300.504 и част от поземлен имот 67653.300.505 местност „Рупцовото“, землище на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1094 – ОТНОСНО: Докладна записка от д-р Анастас Карагяуров управител на „ЦПЗ – Смолян” ЕООД с вх. № ДЛ009415/ 21.12.2022 г.


РЕШЕНИЕ №1095 – ОТНОСНО: Доклад и въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2022 г. в „Център за психично здраве – Смолян“ ЕООД.


 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ
Председател на Общински съвет – Смолян