> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №1053 ДО №1076 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.

РЕШЕНИЯ ОТ №1053 ДО №1076 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №43

09.01.2023

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №1053 - ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2022 г. по реда на чл. 66а от Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №1054 - ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост

ПРИЛОЖЕНИЕ: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на община Смолян 2023 година


РЕШЕНИЕ №1055 - ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Смолян по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №1056 - ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за безвъзмездно управление за нуждите на Център за работа с деца на улицата Широка лъка по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №1057 - ОТНОСНО: Дарение на имоти общинска собственост – проектен имот с идентификатор 14605.6.9 и проектен имот с идентификатор 14605.31.16 от проект за нанасяне на одобрен със заповед №АП-03-17-292/16.09.2020г. на Областен управител на област Смолян парцеларен план за обект: „Основен ремонт на горски автомобилен път „Беденски бани-Водениците“, находящ се на територията на ТП ДГС “Широка лъка“


РЕШЕНИЕ №1058 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост находящи се в подземен паркинг на театъра, разположен в имот с идентификатор 67653.918.45 по кадастрална карата на гр. Смолян, по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №1059 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост по реда на чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост за здравни услуги в с. Могилица


РЕШЕНИЕ №1060 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти – вендинг машини по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №1061 - ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 11572.933.71, по кадастралната карта на с. Влахово, общ. Смолян


РЕШЕНИЕ №1062 - ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 11572.933.92, УПИ IV-4 в кв.3 по плана на с. Влахово, общ. Смолян


РЕШЕНИЕ №1063 - ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХV – 217 озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.16 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян-ц. част


РЕШЕНИЕ №1064 - ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI – озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.217 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян


РЕШЕНИЕ №1065 - ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за изменение на Подробен устройствен план, план за регулация - и план за застрояване в кв. 9 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян - ц.част


РЕШЕНИЕ №1066 - ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за изменение на Подробен устройствен план, план за регулация и план за застрояване за УПИ V – за сграда за производствени и търговски нужди в кв.36 по плана на с. Могилица, община Смолян


РЕШЕНИЕ №1067 - ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Реконструкция и рехабилитация на съществуваща „Пътническа въжена линия (ПВЛ) – 5 „Ардашлъ – връх Снежанка“, находящ се в поземлени имоти: 69345.6.208, 69345.6.115, 69345.0.160, 69345.6.112, 69345.6.500, 69345.6.501, 69345.0.162, 69345.6.1152, 69345.6.156, землище с. Стойките, общ. Смолян и поземлен имот 67653.447.705, землище гр. Смолян, общ. Смолян“


РЕШЕНИЕ №1068 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план за обект: „Изместване на част от съществуваща въздушна мрежа в поземлен имот 43219.2.1078, по плана на с. Левочево, общ. Смолян“


РЕШЕНИЕ №1069 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.2.759, ПИ 67653.2.752 и ПИ 67653.2.780 местност „ТАБАКОВО“, землище на гр. Смолян, община Смолян


РЕШЕНИЕ №1070 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.169.17 местност „Карлък“, землище на гр. Смолян, община Смолян


РЕШЕНИЕ №1071 - ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смолян


РЕШЕНИЕ №1072 - ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето размера на местните данъци на територията на Община Смолян


РЕШЕНИЕ №1073 - ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №5 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Смолян


РЕШЕНИЕ №1074 - ОТНОСНО: Разходване на месечните обезпечения и отчисления за периода от месец юни до месец декември 2022 г. включително по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците

ПРИЛОЖЕНИЕ - Предложения за ресурсно обезпечаване на дейностите по управление и контрол на отпадъците на територията на община Смолян


РЕШЕНИЕ №1075 - ОТНОСНО: Одобряване на План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян за 2023 г.


РЕШЕНИЕ №1076 - ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 268 от 01.09.2016 г. на Общински съвет – Смолян и приемане на ново решение за определяне на представители на Общински съвет – Смолян в поименния състав на Общински съвет за намаляване риска от бедствия


 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ
Председател на Общински съвет – Смолян