> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №1050 ДО №1052 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.12.

РЕШЕНИЯ ОТ №1050 ДО №1052 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.12.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №42

14.12.2022

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №1050 – ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 1024 от 24.11.2022 г. на Общински съвет- Смолян и приемане на ново Решение за поемането на краткосрочен общински дълг под формата на безлихвен заем от Централния бюджет за рефинансиране на отпуснат безлихвен заем по чл.103,ал.1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) от 2020г. и отправяне на мотивирано предложение до Министерство на финансите за отпускане на нов на основание чл. 103, ал. 4 от ЗПФ.


РЕШЕНИЕ №1051 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим ½ идеална част от поземлен имот с идентификатор 67653.913.91 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Горно Смолян на основание чл.199 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №1052 – ОТНОСНО: Изменение в Решение № 885 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – Смолян.АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ
Председател на Общински съвет – Смолян