> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №1016 ДО №1049 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.11.

РЕШЕНИЯ ОТ №1016 ДО №1049 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.11.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №41

01.12.2022

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №1016 – ОТНОСНО: Разрешение за отпускане на стипендии за специализация на лекари, и медицински специалисти работещи в лечебни заведения на територията на Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №1017 - ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.


РЕШЕНИЕ №1018 - ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.


РЕШЕНИЕ №1019 - ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян с проект по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“, Процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“.


РЕШЕНИЕ №1020 - ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по процедура BG-RRP-1.008 - А1 „Младежки центрове (в областни градове)“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).


РЕШЕНИЕ №1021 - ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ по Националния план за възстановяване и устойчивост


РЕШЕНИЕ №1022 - ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ по Националния план за възстановяване и устойчивост


РЕШЕНИЕ №1023 - ОТНОСНО: Предоставяне на движима вещ, собственост на община Смолян, за безвъзмездно управление на Областна дирекция на МВР - Смолян


РЕШЕНИЕ №1024 - ОТНОСНО: Вземане на решение за отпускане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България.


РЕШЕНИЕ №1025 - ОТНОСНО: Даване съгласие за актуализация на капиталов списък на Община Смолян за 2022 г.


РЕШЕНИЕ №1026 - ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/


РЕШЕНИЕ №1027 - ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.914.478 и част от поземлен имот с идентификатор 67653.914.459 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян


РЕШЕНИЕ №1028 - ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.917.1033 и част от поземлен имот с идентификатор 67653.917.766 по кадастралната карта на гр. Смолян


РЕШЕНИЕ №1029 - ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.916.469 по кадастралната карта на гр. Смолян


РЕШЕНИЕ №1030 - ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.917.1033 по кадастралната карта на гр. Смолян


РЕШЕНИЕ №1031 - ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII – озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.73б по плана на гр. Смолян, кв. Райково.


РЕШЕНИЕ №1032 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 83274.25.164 в местност „Свети Константи”, землище на с. Широка лъка, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1033 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.18.113 местност „ХИЖАТА“, землище на с. Момчиловци, община Смолян.


РЕШЕНИЕ №1034 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 40748.11.116 местност „Имарет дере“, землище на с. Кутела, община Смолян.


РЕШЕНИЕ №1035 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 40748.11.573 местност „Имарет дере“, землище на с. Кутела, община Смолян.


РЕШЕНИЕ №1036 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ V-за паркинг в кв.3 в к.т.я. „Малина“, м-ст „Ардашлъ“, к.к. Пампорово, общ. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №1037 - ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за изменение на Подробен устройствен план, план за регулация и план за застрояване за УПИ XXII-1646 и улична регулация, кв.147 по плана на гр. Смолян, община Смолян.


РЕШЕНИЕ №1038 - ОТНОСНО: Срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на местостоянки и броя на престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в сила промени на чл.24а на Закона за автомобилните превози.


РЕШЕНИЕ №1039 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на сграда частна общинска собственост разположена в имот с планоснимачен № 17 по плана на с. Петково, махала Славейковци, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №1040 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост разположени в самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, находящи се в сграда с идентификатор 67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №1041 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 67653.1.1001 с обща площ 3069,00 с начин на трайно ползване за паркинг, находящ се в Курортен комплекс Пампорово, курортно ядро Студенец по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №1042 - ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим ½ идеална част от поземлен имот с идентификатор 67653.914.603 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Горно Смолян на основание чл. 199 от ЗУТ


РЕШЕНИЕ №1043 - ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.106.2.27 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател)


РЕШЕНИЕ №1044 - ОТНОСНО: Продажба на Имот пл. № 18, ведно с масивна сграда - частна общинска собственост, находящи се в околовръстен полигон на с. Липец, община Смолян, по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №1045 - ОТНОСНО: Продажба на Имот № 208, участващ в Урегулиран поземлен имот ХV – селски съвет, кв. 17 по плана на с. Соколовци, община Смолян, ведно със сграда - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване


РЕШЕНИЕ №1046 - ОТНОСНО: Поставяне на паметна плоча на Петер Юхас и Никола Дамянов на Къща музей „Ласло Наги“


РЕШЕНИЕ №1047 - ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 24089.929.162 по кадастралната карта на с. Дунево, на основание чл. 199 от ЗУТ


РЕШЕНИЕ №1048 - ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 24089.929.173 по кадастралната карта на с. Дунево, на основание чл. 199 от ЗУТ


РЕШЕНИЕ №1049 - ОТНОСНО: Изкупуване на част от недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.2.656 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл. 199 от ЗУТ


АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ
Председател на Общински съвет – Смолян