> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 359 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 359 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010
ОТНОСНО: Процедура по безвъзмездно прехвърляне на имот – публична държавна собственост, на основание чл. 54 от Закона за държавната собственост в полза на Община Смолян Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 14, т. 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Р Е Ш И: 1.Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне на имот – публична държавна собственост на Оздравително средно общообразователно училище „Проф. д-р К. Чилов” в с. Славейно в полза на Община Смолян, поради отпаднала необходимост. 2.Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими действия по законосъобразното извършване на процедурата по прехвърлянето.