> Начало > Стратегически програми > ПИРО 2021-2027 > ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021 – 2027 г.

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021 – 2027 г.

24.11.2022

Планът за интегрирано развитие на една община (ПИРО) е един от базисните документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие в България, регламентирани със Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане. Съгласно чл. 13 от ЗРР, ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини, в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2.
ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, като включва и разпоредбите, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на общината. Освен това планът е в съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС, особено в частта на политика 5 „Европа по-близо да гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.
Пространственият обхват на ПИРО Смолян се изработва за цялата територия на общината – включва землищата на всичките 86 населени места (един град и 85 села), като могат да се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседните общини.
Дефинираните визия и приоритети за развитието на община Смолян и планираните мерки за постигането им са определени вследствие на направения анализ относно социално- икономическата среда и екологичното състояние, нуждите и потенциала за развитие на общината, природното и културно наследство, нагласите, очакванията и намеренията на местните заинтересовани страни, съществуващите проблеми и мястото на общината в областното, регионалното и националното пространство. При изработването и прилагането на ПИРО се използват интегрирани подходи за териториално развитие, както и на местни инициативи, с които ще се постигнат националните цели и приоритети за регионалното и местно развитие.
Основната цел на ПИРО на Смолян е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. ПИРО е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012–2022 г.), Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) 2013-2025 година и нейната актуализация (АНКПР), Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен регион от ниво 2 и действащия Общ устройствен план на Община Смолян.
Планът за интегрирано развитие на община Смолян е със средносрочно действие. Периодът за неговото изпълнение съвпада с програмния период на Европейския съюз до края на 2027 година.

Прочетете информация за Планът за интегрирано развитие на една община (ПИРО) в прикачените файлове. 

PDF Файл - ПИРО Смолян

PDF Файл - Приложение №1 - Програма за реализация на ПИРО Смолян

PDF Файл - Приложение №1A - Индикативен списък на важни за общината проекти - ПИРО Смолян

PDF Файл - Приложение №2 - Индикативна финансова таблица - ПИРО Смолян

PDF Файл - Приложение №3 - Матрица на индикатори - ПИРО Смолян

PDF Файл - Приложение №4 - ПИРО Смолян

PDF Файл - Протокол от Обществено обсъждане ПИРО

PDF Файл - Протокол от работна група

PDF Файл - Решение на ОбС - Смолян № 991 от 27.10.2022 г.

PDF Файл - Решение на РИОСВ

PDF Файл - Справка на постъпилите коментари и предложения