> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №988 ДО №1015 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.10.2

РЕШЕНИЯ ОТ №988 ДО №1015 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.10.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №40

03.11.2022

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №988 – ОТНОСНО: Предложение за присъждане званието „Почетен гражданин на Смолян“ на Светозар Казанджиев от гр. Смолян, във връзка с неговия значителен принос в областта на културата.


РЕШЕНИЕ №989 – ОТНОСНО: Определяне на дейността по предоставянето на топъл обяд на територията на община Смолян като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.


РЕШЕНИЕ №990 – ОТНОСНО: Приемане за информация на Финален доклад-отчет за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Смолян за периода 2014-2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ - Финален доклад-отчет ИПГВР на Община Смолян 2014-2020


РЕШЕНИЕ №991 – ОТНОСНО: Приемане на План за интегрирано развитие на община Смолян за периода 2021-2027 г.


РЕШЕНИЕ №992 – ОТНОСНО: Определяне на етапите за започване на действие на зони за престой и платено паркиране на пътни превозни средства на територията на община Смолян.


РЕШЕНИЕ №993 – ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Национална агенция за приходите на Република България по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №994 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №995 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 24089.929.209 по кадастралната карта на с. Дунево, общ. Смолян на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №996 – ОТНОСНО: Изкупуване на поземлен имот № 680, кв. 42 в по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №997 – ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлени имоти с идентификатори 67653.916.493, 67653.916.497, 67653.916.496, 67653.916.501, 67653.916.500, 67653.916.502 по кадастрална карта на гр. Смолян по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 49, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публични търгове с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №998 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 69256.500.191 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стикъл, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №999 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.921.428 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, кв. Райково


РЕШЕНИЕ №1000 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 45 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.


РЕШЕНИЕ №1001 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 91б по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1002 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 28а по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян / ул. „Първи май“/.


РЕШЕНИЕ №1003 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI – озеленяване и на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI – озеленяване предвидени в устройствения план за озеленена площ в кв. 230 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1004 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVII – озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 91 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1005 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.100 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1006 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.100 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1007 – ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – устройствена план-схема за „Главен градски събирателен колектор на гр. Смолян – част 2“ в участъка от ревизионна шахта 67 до ревизионна шахта 79 във връзка с реализирането на обект: „Реконструкция на Главен градски събирателен колектор“, включен в проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“


РЕШЕНИЕ №1008 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 48814.4.588 в местност „Авлията“, землище с. Могилица и частична промяна на уличната регулация от о.т.147 през о.т.149, о.т.150 до о.т.151 по плана на с. Могилица, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №1009 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67547.12.18 и 67547.12.19 в местност „Горно Поляне“, землище на с. Смилян, община Смолян.


РЕШЕНИЕ №1010 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.16.7 местност „ЕЗЕРОТО“, землище на с. Момчиловци, община Смолян.


РЕШЕНИЕ №1011 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 83274.846.418 в местност „КОЛИБАТА“, землище на с. Широка лъка, община Смолян.


РЕШЕНИЕ №1012 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 67653.136.28, 67653.136.31 и 67653.136.32 в местност „Падалото“, землище гр. Смолян, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №1013 – ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот частна общинска собственост, представляващ помещения, находящи в сграда с идентификатор 67653.925.524.1 в полза на Министерство на вътрешните работи Областна дирекция на МВР – Смолян, по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1014 – ОТНОСНО: Отпаднала необходимост от ползване и стопанисване от Детска градина „Зорница“, сграда с идентификатор 67653.914.404.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.914.404 по к.к. на гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №1015 – ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 958 от 25.08.2022г. на Общински съвет – Смолян за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.923.562 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян.


 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ
Председател на Общински съвет – Смолян