СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

11.10.2022

Списък на допуснати и недопуснати кандидати във връзка с изпълнение на дейност 6: „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ по проект BG05M9OP001-2.056-0018-C01 „По-близки и по-успешни в Община Смолян”, процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование - Компонент 2“, финансиран по Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и „Наука образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

С пълния текст можете да се запознаете в прикачения PDF файл – СПИСЪК

Марин Захариев
Председател на комисията