> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №971 ДО №987 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.09.20

РЕШЕНИЯ ОТ №971 ДО №987 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.09.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 39

06.10.2022

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №971 – ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 951 от 25.08.2022 г. на Общински съвет – гр. Смолян за утвърждаване на паралелки и групи с брой на учениците и децата в тях под определения минимум за учебната 2022/2023 година.


РЕШЕНИЕ №972 – ОТНОСНО: Утвърждаване на паралелки в Средно училище „Отец Паисий“ - гр. Смолян с брой на учениците в тях под определения минимум за учебната 2022/2023 година.


РЕШЕНИЕ №973 – ОТНОСНО: Утвърждаване на паралелки в Основно училище „Юрий Гагарин“ - гр. Смолян с брой на учениците в тях под определения минимум за учебната 2022/2023 година.


РЕШЕНИЕ №974 – ОТНОСНО: Кандидатстване по програма „Евро-Средиземноморски басейн“ (Euro-MED) 2021-2027, приоритет 2 „По-зелено Средиземноморие“, специфична цел 2.6 „Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсно ефективна икономика“ като водещ партньор в проектно предложение.


РЕШЕНИЕ №975 – ОТНОСНО: Кандидатстване по програма „Евро-Средиземноморски басейн“ (Euro-MED) 2021-2027, приоритет 2 „По-зелено Средиземноморие“, мисия 3 „Насърчаване на области със „зелен“ начин на живот“ като партньор в проектно предложение.


РЕШЕНИЕ №976 – ОТНОСНО: Изменение на Решение № 834 от 31.03.2022 г. на Общински съвет – Смолян за учредяване на безвъзмездно управление в полза на Областна администрация Смолян върху имот частна общинска собственост за обособяване на център за подпомагане на потърсилите закрила от войната в Украйна.


РЕШЕНИЕ №977 – ОТНОСНО: Изкупуване на поземлен имот № 544, кв. 6б по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл. 199 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №978 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен за поставяне на преместваем обект по одобрена схема по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост в двора на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №979 – ОТНОСНО: Продажба на поземлени имоти с идентификатори 67653.916.494, 67653.916.495, 67653.916.505, 67653.916.506, 67653.916.507, 67653.916.499 по кадастрална карта на гр. Смолян - частна общинска собственост, по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №980 – ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕНИЕ №981 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план-Парцеларен план за обект: „Инфраструктурни обекти – водопроводи в местност „Карлък“, землище с. Стойките, Община Смолян“.


РЕШЕНИЕ №982 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план-устройствена план схема за обект: „Електрозахранване ниско напрежение на поземлен имот с идентификатор 67653.16.3 по кадастралната карта на гр. Смолян, К.К. Пампорово, община Смолян.“


РЕШЕНИЕ №983 – ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – устройствена план-схема за „Главен Колектор I-реконструкция 2“ в участъка от ревизионна шахта 1 до съществуваща ревизионна шахта 83 във връзка с реализирането на обект: „Реконструкция на Главен градски събирателен колектор“, включен в проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“


РЕШЕНИЕ №984 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатори 67653.301.925, 67653.300.402 и 67653.300.488 в м. „Селище“, з-ще Смолян.


РЕШЕНИЕ №985 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Реконструкция и рехабилитация на съществуваща „Пътническа въжена линия (ПВЛ) – 5 „Ардашлъ – връх Снежанка“, находящ се в поземлени имоти: 69345.6.208, 69345.6.115, 69345.0.160, 69345.6.112, 69345.6.500, 69345.6.501, 69345.0.162, 69345.6.1152, 69345.6.156, землище с. Стойките, общ. Смолян и поземлен имот 67653.447.705, землище гр. Смолян, общ. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №986 – ОТНОСНО: Актуализирана бюджетна прогноза на Община Смолян , за периода 2024 – 2025 г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност.


РЕШЕНИЕ №987 – ОТНОСНО: Изкупуване на поземлен имот № 136, кв. 37, кв. 43 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ
Председател на Общински съвет – Смолян