> Начало > Стратегически програми > ПИРО 2021-2027 > Проведе се обществено обсъждане на ПИРО 2021-2027 г.

Проведе се обществено обсъждане на ПИРО 2021-2027 г.

28.09.2022

На 20 Септември 2022 г., от 17:00 часа в зала 247 на Община Смолян се проведе Обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на Община Смолян за периода 2021-2027 г. На събитието присъстваха 22 човека, които имаха възможност да се запознаят с визията и стратегическата рамка на плана, както и с основните стратегически цели, с приоритетите и мерките, които ще служат като основни насоки за развитието на територията през следващите години. Бяха разяснени и основни подходи и принципи при разработването на плана:

 

  • Планът за интегрирано развитие на една община (ПИРО) е един от базисните документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие в България, регламентирани със Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане;
  • „ПИРО“ – като част от система от стратегически документи – съответства със стратегическите цели на регионално, национално и на ЕС-ниво;
  • Подход, основан на местните характеристики и потенциал - подходът се прилага в изготвянето на анализи на територии като се вземат предвид специфичните ѝ характеристики, за да се откроят конкурентните предимства и неизползваните потенциали;
  • Интегриран подход - изисква целите да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействие с факторите, условията и потенциала за специфичното развитие на територията;
  • Подходът „отдолу-нагоре“ – основава се на предложения, постъпващи от гражданите, местните административни структури, бизнеса и неправителствените организации, посредством информиране и консултиране, провеждане на работни срещи, фокус групи и обществени обсъждания, проектни фишове, анкетно проучване и интервюта.

Присъстващите имаха възможност да представят своите предложения за подобряване или допълване на публикувания проект на план, както и да изложат конкретни идеи и проекти, които да бъдат включени в него. С конкретни предложения се включиха трима от присъстващите, като предложенията са:

  • „Разработване и прилагане на проактивна програма на Община Смолян за стимулиране развитието на IT сектора. В ПИРО би могло да се заложат проактивни мерки за привличане и задържане на IT компании и кадри, обвързани с възможностите за финансиране на проекти по европейски програми. Включително и образователните програми за обучение през целия живот.“
  • Изграждане на летище в района на с. Левочево с площадка за медицински хеликоптери;
  • Добавяне на допълнителни участъци към проекта за разширяване на пътя Асеновград-Смолян;
  • Обществени сгради с отпаднала необходимост да бъдат предоставени на младежки организации;
  • Организиране на фестивал на музикалното и танцово изкуство „Орфестиада“ с разнообразни жанрове.

На гражданите е дадена възможност за изпращане на мнения, предложения, препоръки и коментари в срок до 7 Октомври 2022 г. на e-mail: [email protected] или чрез анкетната форма, публикувана на адрес: https://docs.google.com/forms/

Всички предложения ще бъдат разгледани от Работната група за подготовката, изготвянето и одобряването на ПИРО и ще бъдат предложени за отразяване в плана на Общински съвет-Смолян, който ще вземе и окончателното Решение за приемане на ПИРО на Община Смолян за периода 2021-2027 г.

По време на събитието беше представен и Финален доклад-отчет за изпълнението на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Община Смолян за периода 2014-2020 г. В структуриран вид се изложиха постигнатите резултати и основни изпълнени проекти, включени в стратегическия документ. Пълният текст е наличен на сайта на Община Смолян, секция „Стратегически програми“.

ГАЛЕРИЯ