ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

23.09.2022

Община Смолян в качеството си на бенефициент по Проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян” по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование - Компонент 2, финансирано по Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР) и „Наука образование за интелигентен растеж ” 2014-2020г. (ОП НОИР)

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА “ ПО ПРОЕКТ „ПО-БЛИЗКИ И ПО-УСПЕШНИ В ОБЩИНА СМОЛЯН”, ФИНАНСИРАНА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г.

  • Ръководител на услугата – 1 щ. бр. на пълен работен ден
  • Медицинска сестра - 1 щ. бр. на непълен работен ден
  • Психолог - 1 щ. бр. на непълен работен ден
  • Логопед - 1 щ. бр. на непълен работен ден
  • Здравен медиатор- 1 щ. бр. на непълен работен ден
  • Социален работник – 3 щ. бр. на непълен работен ден

С пълния текст на обявлението можете да се запознаете в прикачения PDF файл - Обявление

Документи за изтегляне ZIP архив - Образци за кандидатстване


www.eufunds.bg

Проект BG05M9OP001-2.056-0018-C01, BG05M9OP001-2.056-0018-2014BG05M2OP001-C01 „По-близки и по-успешни в Община Смолян“, процедура BG05M9OP001-2.056 Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 . Проектът се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.