> Начало > Стратегически програми > ПИРО 2021-2027 > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На План за интегрирано развитие на община Смолян (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На План за интегрирано развитие на община Смолян (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

09.09.2022

Община Смолян е във финален етап от разработването и представянето на План за интегрирано развитие на община Смолян (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

ПИРО на община Смолян, който очертава средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и идентифицира ключови проекти за 7-годишния период до 2027 г., в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на ЮЦР и общия устройствен план на общината.

Чрез заложените цели се осигурява пространствена, времева и фактическа координация на различни политики и ресурси за подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

От днес, 9 Септември 2022 г., Проектът на Плана за интегрирано развитие на община Смолян и приложенията към него са предоставени за публични консултации. Със съдържанието на документа и неговите приложения може да се запознаете в приложените файлове:

PDF Файл - Проект на ПИРО Смолян 2021-2027

PDF Файл - Проект на Стратегическа рамка на ПИРО Смолян

PDF Файл - Приложение №1 - Проект на Програма за реализация на ПИРО Смолян

PDF Файл - Приложение №1А - Проект на Индикативен списък на важни за общината проекти в ПИРО Смолян

PDF Файл - Приложение №2 - Проект на Индикативна финансова таблица към ПИРО Смолян

PDF Файл - Приложение №3 - Проект на Матрица на индикатори към ПИРО Смолян

PDF Файл - Приложение №4 - Проучване на нагласите към проект на ПИРО Смолян

Мнения, предложения, препоръки и коментари може да изпратите в срок до 7 Октомври 2022 г. на e-mail: [email protected] или като попълните анкетната форма, публикувана на адрес: https://docs.google.com/forms/

Благодарим Ви за активността! Вашето мнение е важно за Смолян!

В тази връзка Община Смолян отправя покана към всички заинтересовани страни да се включат в представяне и обществено обсъждане на Проекта на План за интегрирано развитие на община Смолян (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
По време на събитието ще бъде представен и Финален доклад-отчет за изпълнението на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Община Смолян за периода 2014-2020 г.
Общественото обсъждане ще се проведе на 20 Септември 2022 г., от 17:00 часа в зала 247 на Община Смолян.

Очакваме Ви!