> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №951 ДО №970 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.08.20

РЕШЕНИЯ ОТ №951 ДО №970 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.08.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №38

01.09.2022

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н

 


РЕШЕНИЕ №951 – ОТНОСНО: Утвърждаване на паралелки и групи с брой на учениците и децата в тях под определения минимум за учебната 2022/2023 година.


РЕШЕНИЕ №952 – ОТНОСНО: Продължаване на съвместното сътрудничество съгласно Решение № 163/19.07.2012 г. на Общински съвет Смолян за предоставяне на помещения общинска собственост за безвъзмездно управление на Министерство на електронното управление по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №953 – ОТНОСНО: Сътрудничество между "РАДЕНКО ВЕЛИНОВ" ЕООД и Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №954 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.2.305 в местност „Станковица“, землище на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №955 – ОТНОСНО: Одобряване на Общ устройствен план на Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №956 – ОТНОСНО: Постъпило предложение от общински съветник Димитър Кръстанов към докладна записка „Одобряване на Общ устройствен план на Община Смолян“.


РЕШЕНИЕ №957 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 00597.501.177 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Арда, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №958 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.923.562 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №959 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.106.2.14 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател).


РЕШЕНИЕ №960 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.934.348 - частна общинска собственост, ведно със сграда с идентификатор 67653.934.348.1 по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №961 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №962 – ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕНИЕ №963 – ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕНИЕ №964 – ОТНОСНО: Приемане годишен план за ползването на дървесина от горски територии, собственост на Община Смолян през 2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЕ №964


РЕШЕНИЕ №965 – ОТНОСНО: Даване на съгласие за прихващане на временен безлихвен заем на Община Смолян от Централния бюджет на „Република България“ със средства от целева субсидия за капиталови разходи.


РЕШЕНИЕ №966 – ОТНОСНО: Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и средствата от европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2021 година на Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №967 – ОТНОСНО: Обсъждане и съгласуване на Актуализиран Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян като ВиК оператор за регулаторен период 2022 г. – 2026 г.


РЕШЕНИЕ №968 – ОТНОСНО: Покана с вх. № ДЛ005835 от 04.08.2022 г. за свикване на общо събрание на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 200093426.


РЕШЕНИЕ №969 – ОТНОСНО: Утвърждаване разходите за заплати одобрени с Постановление № 229 от 29 юли 2022 година на Министерският съвет за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 година.


РЕШЕНИЕ №970 – ОТНОСНО: Изменение в Решение № 377 от 26.11.2020 г. на Общински съвет – Смолян.


АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ
Председател на Общински съвет – Смолян