> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №926 ДО №950 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.07.20

РЕШЕНИЯ ОТ №926 ДО №950 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.07.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №37

04.08.2022

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №926 – ОТНОСНО: Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка със защитените детски градини и защитените училища за учебната 2022/2023 година.


РЕШЕНИЕ №927 – ОТНОСНО: Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2022/2023 година.


РЕШЕНИЕ №928 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.100 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.


РЕШЕНИЕ №929 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.100 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.


РЕШЕНИЕ №930 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.28а по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян / ул. „Първи май“/.


РЕШЕНИЕ №931 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХII – озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 33 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.


РЕШЕНИЕ №932 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост по реда на чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост за здравни услуги.


РЕШЕНИЕ №933 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №934 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор 67653.925.524.1 разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.925.524 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №935 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение частна общинска собственост за разполагане на банкомат в сграда с идентификатор 67653.925.524.1 разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.925.524 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №936 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост за поставяне на вендинг машини на северен вход в административната сграда на Община Смолян, по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №937 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в Стоматологична поликлиника гр. Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №938 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.148.2.5 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател).


РЕШЕНИЕ №939 – ОТНОСНО: Продажба на УПИ XXVI-155 в кв.44 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №940 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.922.553 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Райково на основание чл.199 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №941 – ОТНОСНО: Изкупуване на поземлен имот № 81, участващ в УПИ VII-81, УПИ ХII-81, УПИ IV-80, УПИ VIII-озеленяване и улична регулация, кв. 20 по плана на с. Петково, община Смолян, на основание чл. 199 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №942 – ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 911 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №943 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.300.1071 в местност „Рупцовото“, землище гр. Смолян, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №944 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план-устройствена план схема: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на Зарядна станция в к.к. Пампорово, общ. Смолян.“


РЕШЕНИЕ №945 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план: „Нова кабелна линия 20kV от БКТП Нивел до БКТП Гражданска отбрана в гр. Смолян.“


РЕШЕНИЕ №946 – ОТНОСНО: Одобряване на споразумение за сътрудничество между Община Смолян и „Сън Парк“ ЕООД с ЕИК: 206219266.

ПРИЛОЖЕНИЕ - Споразумение за сътрудничество - търговски комплекс с пътна връзка


РЕШЕНИЕ №947 – ОТНОСНО: Депозирана докладна записка от ликвидатора на „Регионално дружество за заетост и структурно развитие-РДЗ И СР“ ООД с ЕИК: 12004032 с вх. № ДЛ004768 от 22.06.2022 г.


РЕШЕНИЕ №948 – ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет и баланса за 2021 г. на „Център за психично здраве-Смолян“ ЕООД, град Смолян, ЕИК: 000614404.


РЕШЕНИЕ №949 – ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Смолян и неговите комисии за периода от м. октомври 2021 г. до м. юни 2022 г. включително.

ПРИЛОЖЕНИЕ – Отчет за дейността на Общински съвет – Смолян и неговите комисии


РЕШЕНИЕ №950 – ОТНОСНО: Промяна в състава на Постоянните комисии на Общински съвет-Смолян.АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ
Председател на Общински съвет – Смолян