> Начало > Проекти > Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ > проект „Нова дългосрочна грижа за лица с различни форми на деменция и техните семейства в община С

проект „Нова дългосрочна грижа за лица с различни форми на деменция и техните семейства в община Смолян“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 

06.07.2022

Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства – Смолян продължава дейността си и през лятото!

Прочетете още информация на: https://www.smolyan.bg


10.03.2022

Пет месеца от функционирането на „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства – Смолян”

Прочетете още информация на: https://www.smolyan.bg


23.09.2021

От 1 октомври в община Смолян започва дейността си дневният център за подкрепа на лица с различни форми на деменция.

Прочетете още информация на: https://www.smolyan.bg


09.09.2021 

Обява за набиране на потребители за ползване на социална услуга „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства – Смолян“

Прочетете още информация на: https://www.smolyan.bg


08.07.2021

Община Смолян започва изпълнението на проект „Нова дългосрочна грижа за лица с различни форми на деменция и техните семейства в община Смолян“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Прочетете още информация на: https://www.smolyan.bg


 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА – СМОЛЯН“

 

Какво представлява социалната услуга:
Социалната услуга Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства – Смолян се разкрива в рамките на проект BG05M9OP001-2.090–0008-С01 „Нова дългосрочна грижа за лица с различни форми на деменция и техните семейства в община Смолян“, изпълняван от Община Смолян и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Дневният център предлага социални услуги за лица с различни форми на деменция, като са създадени условия за цялостна грижа за тях през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, обучителни и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време.
Услугата Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ се предоставя безвъзмездно на потребителите от община Смолян за срок от 12 месеца, в рамките на изпълнението на проекта.
Капацитетът на центъра е 40 потребителя.

Цели на услугата:

 • Актуализиране и усъвършенстване на изградените вече умения и навици, формиране на нови знания, умения и навици за самообслужване, хранене, обличане, хигиена;
 • Включване на максимален брой сетива за подобряване координацията на движенията и фината моторика;
 • Развитие и обогатяване на активния и пасивния речник, разбиране смисъла на речта;
 • Развитие на възможностите за оценка на естетическото и красивото;
 • Участие в достъпни трудови дейности и изпитване на чувство на задоволство от свършената работа;
 • Развитие на възприятията, обогатяване и коригиране на представите, развитие на вниманието, усъвършенстване на макар и минималните възможности за концентрация
 • Оказване на подкрепа на потребителите и техните семейства в морален и социален аспект;

Целеви групи, с които работи Дневният център:

 1. Възрастни хора (над 18 г.) с различни форми на деменция и техните семейства;
 2. Възрастни хора с различни форми на деменция, ползващи други социални услуги в общността, както и лицата, които се грижат за тях;
 3. Възрастни хора с различни форми на деменция, ползващи услуги от резидентен тип в специализирани институции на територията на Община Смолян, и техните семейства;

Какви услуги предоставя Дневният център:
Услугите, които центъра предлага могат да бъдат дневни, полудневни и почасови, както на място в Дневния център, така и като мобилни услуги за лица от общността в техните домове и за лица, ползващи резидентни услуги, както и:

 1. Хранене и условия за почивка. Храненето е съобразено с диетичните и възрастови особености на потребителите.
 2. Хигиенни услуги и комплексна рехабилитация;
 3. Оказване на ежедневна подкрепа за поддържане и разширяване на уменията за самостоятелен живот;
 4. Корекционно-компенсаторна и социализираща дейност за подпомагане съхраняването на двигателното, психическото и умствено развитие на потребителите;
 5. Поддържане и развитие на индивидуалните възможности, социалните умения и контакти;
 6. Консултиране и оказване на съдействие и подкрепа на семействата и близките на потребителите с различна форма на деменция;
 7. Транспорт.

Конкретните социални услуги, които ще се ползват от потребителя се договарят и писмено утвърждават с Договор за ползване на услугите, подписан между двете страни.

Материална база:
Материалната база и оборудването, с които разполага центъра са напълно съобразени с функционалностите му.
Дневния център разполага със зала за рехабилитация, всекидневна, кухня с трапезария, кабинети на психолог и медицински сестри, зала за трудотерапия и 5 спални помещения със собствени санитарни възли.

Услугите се предоставят от мултидисциплинарен екип, състоящ се от:

 • Социални работници;
 • Медицински сестри;
 • Лични асистенти/болногледачи;
 • Трудотерапевти;
 • Психолог;
 • Рехабилитатор.

Условия и ред за ползване на социалните услуги
Потребителите и техните законни представители, които желаят да ползват социалната услуга „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“, заявяват своето желание писмено пред Кмета на Община Смолян. Към заявлението се прилагат следните документи:

 1. копие от документ за самоличност (за справка);
 2. копие на експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (при наличие);
 3. копие на медицински протокол на ЛКК (при наличие);
 4. актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословно състояние на лицето и поставена диагноза деменция
 5. други документи, доказващи потребности и състояние на потенциалния потребител на социални услуги;
 6. копие на удостоверение за настойничество/попечителство (при наличие);
 7. служебна бележка за настоящ адрес (при разлика с постоянен адрес). 
 • След получаване на Заявление за ползване на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ се извършва предварителна оценка на потребностите, като за целта се провежда среща със заявилото желание лице. Предварителната оценка е писмен документ, който удостоверява насочването от общината към ползването на услугата Дневен център.
 • След представянето на Предварителната оценка на потребностите и при постигане на съгласие за предоставяне на социалните услуги, потребителя (настойниците) подписват договор за ползване на социални услуги с ръководителя на „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“. център. Договорът включва писмена информация за социалните услуги, които се предоставят, опита и квалификацията на персонала, както и за условията и правилата за ползване на социалните услуги в Дневния център.

Работното време на Дневния център е ежедневно от 7.30 до 17.30 часа без съботните, неделните и празничните дни.

Как да ни намерите:

Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства се намира на адрес гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 35 (сградата на бившия Тубдиспансер).

За връзка с нас и повече информация:
Тел.: 0301/2 10 31; GSM: 0877 38 88 99
e-mail: [email protected]


www.eufunds.bg