> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 358 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 358 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010
ОТНОСНО: Продажба на имоти – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестени търгове с тайно наддаване Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 40, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Р Е Ш И: 1.Приема справедлива пазарна стойност за Имот пл. № 42 с площ 911 кв. м. в околовръстен полигон на с. Билянска, община Смолян, при граници: имот пл. № 2, имот пл. № 3 и имот пл. № 1, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1211/15.02.2007 г., като първоначална в публично оповестения търг с тайно наддаване в размер на 14 432 (четиринадесет хиляди четиристотин тридесет и два) лева, без ДДС. 2.Приема справедлива пазарна стойност за Имот пл. № 43, с площ 700 кв.м. в околовръстен полигон на с. Билянска, община Смолян, при граници: път, имот пл. № 3, имот пл. № 1, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1210/15.02.2007 г., като първоначална в публично оповестения търг с тайно наддаване в размер на 11 090 (единадесет хиляди и деветдесет) лева, без ДДС. 3.Открива процедура за продажба чрез публично оповестени търгове с тайно наддаване на гореописаните имоти – частна общинска собственост. 4.Възлага на Кмета на Община Смолян или на упълномощено от него лице да извърши всички необходими процедури по подготовката и провеждането на публично оповестените търгове с тайно наддаване, да утвърди спечелилите участници и след заплащане на цената да подпише договори за продажба.