> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №884 ДО №925 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.06.20

РЕШЕНИЯ ОТ №884 ДО №925 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.06.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №36

07.07.2022

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №884 – ОТНОСНО: Удължаване срока за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги като услуга от общ икономически интерес и изпълнение на дейности, свързани с превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.


РЕШЕНИЕ №885 – ОТНОСНО: Приемане на решение за сформиране на комисия за реформиране на „ Дом за стари хора“ с. Фатово.


РЕШЕНИЕ №886 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – за озеленяване и детска площадка предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.92 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян /на ул. „Алеко Константинов“/.


РЕШЕНИЕ №887 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ X – озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.120а по плана на гр. Смолян, кв. Райково /ул. „Владая“/.


РЕШЕНИЕ №888 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV – озеленяване и групови гаражи предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 62 по плана на гр. Смолян, кв. Райково /зад ул. „Наталия“/.


РЕШЕНИЕ №889 – ОТНОСНО: Предварително съгласие за промяна предназначението на самостоятелни обекти с идентификатори 67653.918.108.1.76 /блок ДЦ13/, 67653.918.61.1.26, 67653.918.61.1.25 /блок 33/, 67653.918.60.1.25, 67653.918.60.1.27 /блок 32/ по кадастрална карта на гр. Смолян – общинска собственост


РЕШЕНИЕ №890 – ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – устройствена план-схема за „Главен Колектор I-реконструкция 2“ в участъка от ревизионна шахта 1 до съществуваща ревизионна шахта 83 във връзка с реализирането на обект: „Реконструкция на Главен градски събирателен колектор“, включен в проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 год.“


РЕШЕНИЕ №891 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.96.7 в местност „Кралев Дол“, землище гр. Смолян, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №892 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 69345.12.707 в местност „Чуката“, землище с. Стойките, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №893 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 69345.12.648 в местност „Чуката“, землище с. Стойките, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №894 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на част от поземлен имот с идентификатор 69345.12.653 и част от поземлен имот с идентификатор 69345.12.711 в местност „Чуката“, землище с. Стойките, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №895 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 73482.3.411 и 73482.3.412 в местност „Дива Барчина“, землище с. Турян, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №896 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 73482.3.589 в местност „Хабипово“, землище с. Турян, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №897 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 73482.3.550 и 73482.3.551 в местност „Равнината“, землище с. Турян, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №898 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 43219.2.1089 в местност „Попово“, землище с. Левочево, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №899 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план - устройствена план схема: „Кабелна линия 20 kV от кабелни муфи на съществуващ кабел 20 kV до възлова станция /ВС/ Мугла в с. Мугла, преминаващ през възлова станция /ВС/ „Герзовица“ и през нов БКТП“, общ. Смолян.“


РЕШЕНИЕ №900 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план- Парцеларен план за обект: „Кабелно електрозахранване на съоръжения и обекти в местност „Карлък“, землище гр. Смолян, землище с. Стойките, землище с. Солища, землище с. Мугла Община Смолян“.


РЕШЕНИЕ №901 – ОТНОСНО: Определяне на зони за престой и платено паркиране на пътни превозни средства на територията на община Смолян.


РЕШЕНИЕ №902 – ОТНОСНО: Предоставяне на имот - публична общинска собственост стадион „Капитан Петко войвода“ с. Петково за безвъзмездно управление на Дом за възрастни хора с психични разстройства с. Петково (мъже) по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №903 – ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/


РЕШЕНИЕ №904 – ОТНОСНО: Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 година. Промяна статут на общинско жилище.


РЕШЕНИЕ №905 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №906 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост (с. Смилян).


РЕШЕНИЕ №907 – ОТНОСНО: Отдаване чрез търг, на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №908 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.915.473, УПИ IX-1608 в кв.114 по плана на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №909 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 73777.104.265, УПИ Х- 104.265 в кв.15 по плана на с. Търън, гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №910 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 69345.100.230 - частна общинска собственост, ведно със сграда с идентификатор 69345.100.230.1 по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване


РЕШЕНИЕ №911 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.918.757 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян


РЕШЕНИЕ №912 – ОТНОСНО: Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.913.173 по кадастралната карта на гр. Смолян – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №913 – ОТНОСНО: Изкупуване на поземлен имот № 461, кв. 2, 2а по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ


РЕШЕНИЕ №914 – ОТНОСНО: Обявяване на общински имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост.


РЕШЕНИЕ №915 – ОТНОСНО: Изменение на Решение № 862 от 26.05.2022 г. на Общински съвет – Смолян


РЕШЕНИЕ №916 – ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №854 от 26.05.2022г. на Общински съвет – Смолян за определяне представител от Община Смолян в Комисията за изработване на областна здравна карта.


РЕШЕНИЕ №917 – ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 881 от 26.05.2022г. на Общински съвет – Смолян за определяне представител от Община Смолян в Комисията за изработване на областна аптечна карта.


РЕШЕНИЕ №918 – ОТНОСНО: Обсъждане и приемане повторно на Решение № 859 от 26.05.2022 г. на Общински съвет – Смолян


РЕШЕНИЕ №919 – ОТНОСНО: Депозирано инвестиционно намерение от „СЪН ПАРК“ ЕООД с вх. № ДЛ 004512 от 13.06.2022 г. за строеж: Изграждане на пътна връзка мост над река „Черна“ за транспортен достъп до обект „Търговски комплекс с магазини и допълващо застрояване – трафопост“.


РЕШЕНИЕ №920 – ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на строеж за срок от 30 години за изграждане на енергийни обекти – наземни фотоволтаични електроцентрали и съпътстваща инфраструктура върху общински недвижими имоти.


РЕШЕНИЕ №921 – ОТНОСНО: Предложение за подмяна на съществуващия с нов бюст-паметник на революционера Никола /Кольо/ Шишманов с местонахождение площад в с. Славейно


РЕШЕНИЕ №922 – ОТНОСНО: Сключване на договор за сътрудничество между Национална художествена академия и Кметство – с. Момчиловци, за срок от 1 година.


РЕШЕНИЕ №923 – ОТНОСНО: Промяна в състава на Постоянните комисии на Общински съвет-Смолян


РЕШЕНИЕ №924 – ОТНОСНО: Промяна в ръководството на Постоянната комисия по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност /ПК ЗМСОРС/ към Общински съвет-Смолян


РЕШЕНИЕ №925 – ОТНОСНО: Приключване на ликвидация на „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕООД в ликвидация, с ЕИК: 120506497 и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 1.


АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ
Председател на Общински съвет – Смолян