> Начало > Проекти > Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ > Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“ и BG

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“ и BG05M9OP001-6.004 – Патронажна грижа + - Компонент 2

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

На 10.06.2022 година кметът на Община Смолян г-н Николай Мелемов подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“ и BG05M9OP001-6.004 – Патронажна грижа + - Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос 6.

Проектът се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Стойността на проект „Патронажна грижа + в община Смолян“, Договор № BG 05M9OP001-6.002-0121-C01, е 697 581,42 лв.

Срок за изпълнение: 17.05.2021 г. – 17.07.2022 г.

Стойността на новия договор „Патронажна грижа + в община Смолян“ – Компонент 2, BG 05M9OP001-6.004-0138-C01, е 355 310,16 лв.

Срок за изпълнение: 18.07.2022 г. – 18.01.2023 г.

Основна цел на проекта:

  • Осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на интегрирани мобилни здравно-социални услуги за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания в домашна среда;
  • Закупуване и доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, извършване на административни услуги със средства на потребителите – възрастни, самотни хора с увреждания и лица, поставени под карантина от COVID-19.
  • Подкрепа и адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, във връзка с разпространението на COVID-19.

Основни дейности:

По Направление 1 – Патронажна грижа.

Интегрираните здравно-социални услуги се ползват от възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица с увреждания /Решение на ТЕЛК/, лица над 54 г. и поставени под карантина от COVID-19.
Социалната дейност се изпълнява от 21 домашни помощника, здравните услуги се предоставят от медицинска сестра, рехабилитатор и психолог.
Доставката на храни, лекарства, заплащането на битови сметки и др. се извършва от 3-ма работници, изпълняващи доставки до домовете.

По Направление 2 – Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

В рамките на проекта се предвижда изпълнение на мерки по превенция от COVID-19 в следните социални услуги, делегирани от държавата дейности:

  • Дом за стари хора, с. Фатово; Дом за лица с психични разстройства /жени/, с. Ровина; Дом за лица с психични разстройства /мъже/, с. Петково; Център за работа с деца на улицата, с. Широка лъка; Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Смолян, кв. Каптажа; Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Смолян, кв. Устово; Комплекс за социални услуги за деца, младежи и пълнолетни лица с увреждания, гр. Смолян и Център за обществена подкрепа, гр. Смолян.

За изпълнение на проектните дейности и въвеждането на допълнителни мерки за превенция социалните услуги разполагат с допълнителен човешки ресурс – назначени по проекта са 10 санитари, 14 хигиенисти и 5 портиери. Осигуряват се дезинфекциращи и хигиенни материали, специализирани легла, бактерицидни лампи, техническо оборудване и др.

Обща стойност на проекта по Компонент 1 и Компонент 2 – 1 052 891, 58 лв.

Проектът се изпълнява от Община Смолян.