> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ №851 И №883 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.05.2022 Г

РЕШЕНИЯ №851 И №883 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.05.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №35

03.06.2022

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 


РЕШЕНИЕ №851 – ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №852 – ОТНОСНО: Предложение за присъждане званието „Почетен гражданин на Смолян“ на Георги Гривнев от гр. Смолян, във връзка с неговия значителен принос в областта на културата, за съхраняването на българския дух и традициите в Родопския край и по случай неговата 80-та годишнина


РЕШЕНИЕ №853 – ОТНОСНО: Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2022 г.


РЕШЕНИЕ №854 – ОТНОСНО: Определяне представител от Община Смолян в Комисията за изработване на областна здравна карта.


РЕШЕНИЕ №855 – ОТНОСНО: Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в Община Смолян през 2021 г.


РЕШЕНИЕ №856 – ОТНОСНО: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян през 2022 година


РЕШЕНИЕ №857 – ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Сметна палата на Република България по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №858 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 67653.234.559 частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване


РЕШЕНИЕ №859 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение, ситуирано на ниво – фоайе с обща площ 110 кв. м, находящо се в сграда с идентификатор 67653.934.226.5 по кадастрална карта на гр. Смолян, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.934.226 по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №860 – ОТНОСНО: Учредяване върху общински недвижими имоти на възмездно право на строеж за срок от 30 години за изграждане на енергийни обекти – наземни фотоволтаични електроцентрали и съпътстваща инфраструктура.


РЕШЕНИЕ №861 – ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 832 от 31.03.2022 г. на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №862 – ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на сграда с идентификатор 67653.918.166.6 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост (Топлоцентрала).


РЕШЕНИЕ №863 – ОТНОСНО: Промяна на собственост от държавна в общинска на част от трасето на републикански път III-866 – Смолян – Стойките – Широка лъка – Михалково – Кричим – Стамболийски – (Пазарджик-Пловдив)


РЕШЕНИЕ №864 – ОТНОСНО: Продажба на самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.39 по кадастрална карта на гр. Смолян по реда на чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване /в Стоматологична поликлиника/


РЕШЕНИЕ №865 – ОТНОСНО: Изкупуване на поземлен имот № 218, участващ в УПИ II-218 и УПИ VIII-озеленяване, кв. 47 по плана на с. Петково, община Смолян, на основание чл.199 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №866 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.914.249 по кадастралната карта на гр. Смолян, на основание чл.199 от ЗУТ


РЕШЕНИЕ №867 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ V – за озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 57 по плана на гр. Смолян, кв. Устово /на ул. „Гео Милев“/.


РЕШЕНИЕ №868 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – за озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.12 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян-ц. част /на бул. „България/.


РЕШЕНИЕ №869 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – за озеленяване /за ПИ с идентификатор 67653.913.81/ предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 91б по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян /на ул. „Алеко Константинов“/.


РЕШЕНИЕ №870 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 67965.10.48 в м. „БОРЦЕТО“, з-ще Соколовци, общ. Смолян


РЕШЕНИЕ №871 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатори 40748.11.533 и 40748.11.535 в м. „Хайдушки поляни“, з-ще Кутела, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №872 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Инфраструктурни обекти – водопроводи в местност „Карлък“, землище с. Стойките, общ. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №873 – ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 817 от 31.03.2022 г. на Общински съвет – гр. Смолян за определяне на индивидуалните основни месечни възнаграждения на ръководните длъжности в „Териториални органи на изпълнителната власт“ в Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №874 – ОТНОСНО: Разходване на месечните обезпечения и отчисления за периода от месец януари до месец май 2022 г. включително по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1


РЕШЕНИЕ №875 – ОТНОСНО: Приемане за сведение на Годишния отчет за 2021 г. по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците 2016 – 2020 г.

ОТЧЕТ ПРОГРАМА ОТПАДЪЦИ ЗА 2021 Г.


РЕШЕНИЕ №876 – ОТНОСНО: Приемане на Годишния отчет за 2021 г. по изпълнение на: Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2021-2025 г.

ОТЧЕТ ЗА 2021 Г.


РЕШЕНИЕ №877 – ОТНОСНО: Определяне позицията на община Смолян при участието й на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №878 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план схема: „Електрозахранване ниско напрежение на поземлен имот с идентификатор 67653.16.3 по кадастралната карта на гр. Смолян, К. К. Пампорово, община Смолян“.


РЕШЕНИЕ №879 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 66069.1.437 в местност „ЯНУЗКО“, землище с. Селище, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №880 – ОТНОСНО: Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения съгласно експертна оценка на независим оценител в съответствие с приложените изменени устройствени схеми на канализационни и водопроводни отклонения за обект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“.


РЕШЕНИЕ №881 – ОТНОСНО: Определяне представител от Община Смолян в Комисията за изработване на областна аптечна карта.


РЕШЕНИЕ №882 – ОТНОСНО: Награждаване на Националното училище за фолклорни изкуства (НУФИ) с. Широка лъка по повод 50-годишен юбилей


РЕШЕНИЕ №883 – ОТНОСНО: Бракуване и отписване от баланса на „Център за психично здраве – Смолян“ ЕООД на излезли от употреба дълготрайни материални активи – компютърни конфигурации.


 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ
Председател на Общински съвет – Смолян