> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ №849 И №850 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.04.2022 Г

РЕШЕНИЯ №849 И №850 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.04.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №34

05.05.2022

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №849 - ОТНОСНО: Основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.


РЕШЕНИЕ №850 - ОТНОСНО: Даване съгласие за отпускане на еднократна парична помощ за Даниела Йорданова за покриване разходи по лечението й в чужбина.


АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ
Председателстващ Общински съвет – Смолян, избран с Решение № 849 от 28.04.2022 г.