> Начало > Администрация > Кметове на кметства и кметски наместници > СПИСЪК НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА СМОЛЯН – МАНДАТ 2023 – 2027 ГОДИНА

СПИСЪК НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА СМОЛЯН – МАНДАТ 2023 – 2027 ГОДИНА

 

№ по ред Кметства и населени места към тях Имена на кмета
Телефони
Имейл - адрес

I. КМЕТСТВА

01. с. АРДА
с. Алиговска
с. Гоздевица
с. Гудевица
с. Речани
Ася Романова 03028/2236
0885660141
kmetstvo_arda
@abv.bg 
02. с. БОСТИНА Славка Тунева 03019/2321
0885660170
kmetstvo_bostina
@abv.bg
 
03. с. ВИЕВО Венко Палчев 03022/2287
0885660142
kmetstvo_vievo
@abv.bg
 
04. с. ВЛАХОВО
с. Кокорово
с. Орешец
Недко Димитров 0301/80177
0889237596
kmetstvo_vlahovo
@abv.bg
 
05. с. ГРАДЪТ  Севдалин Медов 03054/2432
0885660165
kmetstvo_gradat
@mail.bg
 
06. с. ДУНЕВО Кичка Искилиева 0879903547  kmetstvo_dunevo
@abv.bg
 
07. с. ЕЛЕНСКА Мехмед Хамитев  0879903548  kmetstvo_elenska
@abv.bg
 
08. с. КАТРАНИЦА Радко Шукеров 03029/2711
0885660167
kmet_katranitsa
@abv.bg
 
09. с. КУТЕЛА Севдалина Маркова 03059/22 44
0885 660161
kmetstvo_kutela
@abv.bg 
 
10. с. МОГИЛИЦА
с. Бориково
с. Димово
с. Исьовци
с. Киселчово
с. Кремене
с. Надарци
с. Попрелка
с. Потока
с. Ухловица
с. Черешките
с. Черешово
с. Черешовска река
Милко Кисьов  03036/5331
0885660156
kmetstvo_mogilica
@abv.bg
 
11. с. МОМЧИЛОВЦИ Сийка Карталова – Суркова 03023/2277
0885660145
kmetstvo_momchilovci
@abv.bg
 
12. с. МУГЛА
с. Чамла
Даниела Кубинска 03058/2335
0879999824
kmetstvo_mugla
@abv.bg
 
13. с. ПЕТКОВО
с. Белев дол
Стефан Парунев 03029/2261
0879903534
kmet_petkovo
@abv.bg
 
14. с. ПОДВИС
с. Остри пазлак
с. Ровина
Росица Алучева 03054/2322
0885660148
kmet_podvis
@abv.bg
 
15. с. РЕКА Милко Чаушев 03054/2523
0885660150
kmetstvo_reka
@abv.bg
 
16. с. СИВИНО
с. Люлка
с. Сърнино
Зоя Каладжиева 03037/2330
0885660173
kmet_sivino
@abv.bg
 
17. с. СМИЛЯН
с. Баблон
с. Букаците
с. Горово
с. Ельово
с. Кошница
с. Липец
с. Милково
с. Чеплетен
Чавдар Червенков 03026/2260
0885660151
kmetstvo_smilian
@abv.bg
 
18. с. СОКОЛОВЦИ Катя Люнчева 03023/2308
0885660176
kmet_sokolovci
@abv.bg
 
19. с. СТОЙКИТЕ
с. Водата
с. Грашица 
инж. Дафина Кехайова 0309/58466
0885660152
kmetstoykite
@gmail.com
 
20. с. ТИКАЛЕ Юри Кацаров 03054/2314
0885660178
kmetstvo.tikale
@abv.bg
 
21. с. ТРЕБИЩЕ Севди Сираков 03024/2231
0885660179
kmetstvo_trebishte
@abv.bg
 
22. с. ТЪРЪН Явор Говедаров 03024/2283
0885660153 
kmet_taran
@mail.bg
 
23. с. ШИРОКА ЛЪКА
с. Върбово
с. Гела
с. Заевите
с. Кукувица
с. Магарджица
с. Сливово
с. Солища
с. Стикъл
Васил Седянков 03030/2310/23
0885660154 
kmet_sh.laka
@abv.bg
 

     II. КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

01. с. БУКАТА Зоя Пеева 0885660158 selo_bukata
@abv.bg
 
02. с. ВЪЛЧАН
с. Змиево
    selo_vulchan
@abv.bg
03. с. ГОРНА АРДА
с. Билянска
с. Средок
Елмира Ананиева 0885660163 gorna_arda
@abv.bg 
04. с. ЛЕВОЧЕВО
с. Писаница
с. Хасовица 
Борис Сираков 03034/2320
0885660177 
kmet_levochevo
@abv.bg
05. с. ЛЪКА Емил Кръпчев 03054/2320
0885660171
kmetstvo_laka
@mail.bg
06. с  ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВО
с. Габрица 
с. Фатово
с. Чучур
Христо Мусорлиев 03039/2275
0885660149
kmetstvo_serafimovo
@abv.bg
 
07. с. СЕЛИЩЕ Владимир Ратайски 0885660157 selishte
@abv.bg
08. с. СЛАВЕЙНО Тодор Рудев 0885660174 kmet_slaveino
@abv.bg
 
09. с. СТРАЖА Добрин Адамов 0301/64149
0879903550
kmetstvo_straga
@abv.bg
 

 


ЗАБЕЛЕЖКА: Списъкът е актуализиран на 15 ноември 2023 г.