> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №812 ДО №848 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.03.2022

РЕШЕНИЯ ОТ №812 ДО №848 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.03.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №33

07.04.2022

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №812 – ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта за 2022 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ - Общински план за младежта за 2022 г.


РЕШЕНИЕ №813 – ОТНОСНО: Подписване на Споразумение на кметовете – Европа за засилване на действията за по-справедлива, неутрална по отношение на климата Европа.


РЕШЕНИЕ №814 – ОТНОСНО: Приемане на Решение за създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги


РЕШЕНИЕ №815 – ОТНОСНО: Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2021 г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ - Отчети и Проект на програма за туризъм 2022 г.


РЕШЕНИЕ №816 – ОТНОСНО: Промяна структурата и числеността в общинска администрация -Смолян.

ПРИЛОЖЕНИЕ - Структура и численост на Общинска Администрация Смолян.


РЕШЕНИЕ №817 – ОТНОСНО: Определяне на индивидуалните основни месечни възнаграждения на ръководните длъжности в „Териториални органи на изпълнителната власт“ в Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №818 – ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Смолян за 2022 година.


РЕШЕНИЕ №819 – ОТНОСНО: Бюджетна прогноза на Община Смолян за периода 2023 – 2025 г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност.


РЕШЕНИЕ №820 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 81520.3.203 в местност „Равнища“, землище с. Чокманово, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №821 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатори 49014.16.80 и 49014.16.81 в м. „Свети Дух“, з-ще Момчиловци, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №822 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 40748.11.47 в м. „Имарет дере“, з-ще Кутела, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №823 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план схема за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на Зарядна станция в к.к. Пампорово“.


РЕШЕНИЕ №824 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план за обект: „Кабелна линия 20 kV от кабелни муфи на съществуващ кабел 20 kV до възлова станция /ВС/ Мугла в с. Мугла, преминаващ през възлова станция /ВС/ „Герзовица“ и през нов БКТП“ , общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №825 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план за обект: „Нова кабелна линия 20 kV от БКТП Нивел до БКТП Гражданска отбрана“ в гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №826 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда на Г. Томов, гр. Смолян, община Смолян“.


РЕШЕНИЕ №827 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 35 по плана на гр. Смолян, кв. Райково /на ул. „Никола Петков“/.


РЕШЕНИЕ №828 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI – Озеленяване и ТП предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 130 по плана на гр. Смолян, кв. Райково /на ул. „Коста Аврамиков“/.


РЕШЕНИЕ №829 – ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕНИЕ №830 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в сграда разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.258 по кадастрална карта на гр. Смолян, Административна сграда (Автогара), чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №831 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, Ретранслаторна станция и антенна кула, находящи се в поземлен имот с идентификатор 57282.20.5 по кадастралната карта на с. Полковник Серафимово , общ. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №832 – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен за поставяне на временен обект - павилион за продажба на закуски и сладкарски изделия – находящ се в северната част на п. и. 67653.917.617 по кадастралната карта на гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №833 – ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение „Екосвят Родопи” – Смолян, на помещение находящо се в сградата на Младежки дом гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №834 – ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно управление в полза на Областна администрация Смолян върху имот частна общинска собственост за обособяване на център за подпомагане на потърсилите закрила от войната в Украйна, по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №835 – ОТНОСНО: Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 година. Промяна статута на общински жилища.


РЕШЕНИЕ №836 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 14605.502.1001 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гела, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №837 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.912.189 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №838 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.917.666 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, кв. Смолян.


РЕШЕНИЕ №839 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 81520.501.603, образуващ УПИ ІІ, кв. 10а по плана на с. Чокманово, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №840 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.927.28.31.2 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател).


РЕШЕНИЕ №841 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.927.28.31.17 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател).


РЕШЕНИЕ №842 – ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 727 от 27.01.2022 г. на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №843 – ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 728 от 27.01.2022 г. на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №844 – ОТНОСНО: Възлагане на дейности в горски територии – общинска собственост за маркиране на насаждения и дървета за сеч съгласно Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г.


РЕШЕНИЕ №845 – ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петър Василев за възстановяване на щети от възникналия пожар на 16.03.2022 г.


РЕШЕНИЕ №846 – ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 5 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Смолян.


РЕШЕНИЕ №847 – ОТНОСНО: Изпълнение на Решение № 736 от 27.01.2022 г. и Решение № 807 от 24.02.2022 г. на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №848 – ОТНОСНО: Доклад за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян през 2021 г.


 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА
Председател на Общински съвет - Смолян