> Начало > Проекти > Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ > Проект BG05M9OP001-2.056-0018-C01, BG05M9OP001-2.056-0018-2014BG05M2OP001-C01 „По-близки и по-успеш

Проект BG05M9OP001-2.056-0018-C01, BG05M9OP001-2.056-0018-2014BG05M2OP001-C01 „По-близки и по-успешни в Община Смолян“, процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2

 

 

 

 

 

 

 


Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Проект № BG05M9OP001-2.056-0018-C01 „По-близки и по-успешни в община Смолян“
Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Прочетете повече


Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.“

Проект BG05M9OP001-2.056-0018-2014BG05M2OP001-C01 „По-близки и по-успешни в община Смолян
Приоритетна ос: Образователна среда за активно социално приобщаване

Прочетете повечеОбщина Смолян стартира реализирането на проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян“, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж ” 2014-2020.

 


На 10.01.2022 г. бе подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2.

Проектът се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Проектът ще се изпълнява от Община Смолян в широко партньорство, включващо образователни институции, неправителствена организация, развиваща дейност в сферата на социалните дейности и образованието и работодатели както следва:

  • Детска градина „Радост”- гр. Смолян
  • Детска градина „Веселушко”- гр. Смолян
  • Детска градина „Дъга“-с. Смилян
  • Основно училище „Юрий Гагарин”- гр. Смолян
  • Средно училище „Св. св. Кирил и Методий”- гр. Смолян
  • Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”- с. Смилян
  • Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев”, гр. Смолян
  • Фондация "РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ-АВИЦЕНА"
  • „Пампорово“ АД
  •  „Боб – Тони“ ООД

Целта на проекта „По-близки и по-успешни в Община Смолян“ е да създаде ефективен и иновативен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на община Смолян в съответствие с общата цел на процедурата да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на представителите на уязвими групи чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

Oбщата стойност на проекта е 1 573 417,65 лв., от които 1 183 459,15 лв. са по ОП РЧР и 389 95,50 лв. по ОП НОИР.

Срокът за изпълнение на проекта е до 30.06.2023 г.

Проектът е насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и недопускане предаването на бедността през поколения. Концепцията се основава на междусекторен подход и комплекс от взаимно-допълващи се дейности, насочени към решаване на съществуващите проблеми пред лицата и семействата от уязвимите групи, съчетани с възможността за индивидуален подход, съобразен с потребностите и желанията на целевите групи.

Проектът включва редица дейности за трайна интеграция на пазара на труда, включващи мерки за активиране, мотивационно и професионално обучение, осигуряване на субсидирана заетост, както и за насърчаване на предприемачеството и самостоятелната стопанска дейност.

Ще бъде развита интегрирана социално-здравна услуга в общността, която ще даде възможност за промоция на здравето, по-добро качество на живот и грижа за възрастните и хората с увреждания от маргинализираните групи.

Трайната интеграция изисква да бъдат реализирани дейности за преодоляване на негативните стереотипи спрямо ромската общност и популяризиране на културната идентичност на ромите, като пълноценна част от гражданското общество в Община Смолян и в България. Социално-икономическата интеграция е процес, който изисква продължителни и целенасочени усилия по отношение на децата и семействата. Целта е да се намали съществено делът на отпадналите от образование и да се работи с родителите за тяхното активно участие, включително и "Училище за родители".

Проектът включва широк кръг допълнителни занимания с ученици, застрашени от отпадане, както и подобряване на образователната среда в техните училища и детски градини. Предвидени са и мерки за кариерно консултиране за осигуряване на успешен преход от образование към заетост.

Информация за изпълнението на проекта ще бъде публикувана регулярно на интернет сайта Община Смолян.


Проект BG05M9OP001-2.056-0018-C01, BG05M9OP001-2.056-0018-2014BG05M2OP001-C01 „По-близки и по-успешни в Община Смолян“, процедура BG05M9OP001-2.056 Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 .Проекта се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж ” 2014-2020 г..