> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 357 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 357 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010
ОТНОСНО: Приемане на Решение за провеждане на конкурс, с цел насърчаване на предприемачеството в социалната сфера, за предоставяне и управление на социални услуги в общността на физически и юридически лица регистрирани по Закона за социално подпомагане Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, ал. 2, т. 5 и чл. 18, ал. 1, 5, 6 и 8 от Закона за социално подпомагане Р Е Ш И: 1.Възлага на Кмета на Община Смолян да организира и проведе конкурс за предоставяне и управление на социални услуги в общността „Център за обществена подкрепа”, „Защитено жилище” и социалната услуга – резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” /за деца от 15/16 годишна възраст до завършване на средното образование/ на физически и юридически лица регистрирани по Закона за социално подпомагане. 2.При провеждането на конкурса Кмета на Община Смолян да спази критериите и стандартите, определени от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги приета от Министерски съвет, както и Методология на процедурата по възлагане управлението на специализираните институции и предоставянето на социални услуги в общността чрез конкурс. 3.След провеждането на конкурс за предоставяне и управление на социални услуги в общността, Кмета да подпише договор с класирания на първо място кандидат.