> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №739 ДО №811 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.01.2022

РЕШЕНИЯ ОТ №739 ДО №811 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.01.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №32

02.03.2022

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н

 


РЕШЕНИЕ №739 – ОТНОСНО: Приема да проведе общо обсъждане и поименно еднократно гласуване, резултатът от което да се отнесе и да важи за всяко едно от решенията от т. 1 до т. 43 вкл. от дневния ред, относно определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЯ ОТ №740 ДО №782 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 1 и ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №740
с. Арда
РЕШЕНИЕ №741
с. Белев дол
РЕШЕНИЕ №742
с. Бориково
РЕШЕНИЕ №743
с. Бостина
РЕШЕНИЕ №744
с. Буката 
РЕШЕНИЕ №745
с. Букаците 
РЕШЕНИЕ №746
с. Виево 
 РЕШЕНИЕ №747
с. Вълчан
 РЕШЕНИЕ №748
с. Гела
РЕШЕНИЕ №749
с. Горна Арда 
РЕШЕНИЕ №750
с. Горово 
 РЕШЕНИЕ №751
с. Градът
РЕШЕНИЕ №752
с. Катраница 
РЕШЕНИЕ №753
с. Киселчово 
РЕШЕНИЕ №754
с. Кошница 
РЕШЕНИЕ №755
с. Кремене 
РЕШЕНИЕ №756
с. Кутела 
РЕШЕНИЕ №757
с. Левочево 
 РЕШЕНИЕ №758
с. Лъка
 РЕШЕНИЕ №759
с. Могилица
 РЕШЕНИЕ №760
с. Момчиловци
 РЕШЕНИЕ №761
с. Мугла
РЕШЕНИЕ №762
с. Орешец 
РЕШЕНИЕ №763
с. Петково 
РЕШЕНИЕ №764
с. Подвис 
РЕШЕНИЕ №765
с. Полк. Серафимово 
РЕШЕНИЕ №766
с. Река 
 РЕШЕНИЕ №767
с. Селище
РЕШЕНИЕ №768
с. Сивино 
РЕШЕНИЕ №769
с. Славейно 
 РЕШЕНИЕ №770
с. Смилян
 РЕШЕНИЕ №771
гр. Смолян
РЕШЕНИЕ №772
с. Соколовци 
РЕШЕНИЕ №773
с. Солища 
РЕШЕНИЕ №774
с. Стойките 
 РЕШЕНИЕ №775
с. Стража
РЕШЕНИЕ №776
с. Тикале 
РЕШЕНИЕ №777
с. Требище 
 РЕШЕНИЕ №778
с. Турян
РЕШЕНИЕ №779
с. Търън 
РЕШЕНИЕ №780
с. Чеплетен 
РЕШЕНИЕ №781
с. Чокманово 
РЕШЕНИЕ №782
с. Широка Лъка 
 

 


РЕШЕНИЕ №783 – ОТНОСНО: Приемане на „Програма за управление на отпадъците на община Смолян 2021 – 2028 г.“.


РЕШЕНИЕ №784 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 43219.2.1067 в  м. „Вадата“, з-ще Левочево, общ. Смолян 


РЕШЕНИЕ №785 – ОТНОСНО: : Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ IX-110020 – за курортно жилищно строителство и УПИ VIII - 110021 за курортно жилищно строителство в кв.2 в курортно туристическо ядро „Студенец“, курортен комплекс Пампорово, община Смолян“.


РЕШЕНИЕ №786 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план-устройствена план - схема за обект: „Външно електрозахранване на сгради за временно обитаване на „БОБ ТОНИ“ ООД в к.к. Пампорово, общ. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №787 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – устройствена план - схема за обект: „Кабелно електрозахранване на „сграда за търговия“ в УПИ IV, кв.2 в КК Пампорово, общ. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №788 – ОТНОСНО: Продължаване на съвместното сътрудничество съгласно Решение № 227/28.07.2016 г. на Общински съвет Смолян за предоставяне на част от имот публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Окръжен и Районен съд – Смолян по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №789 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за проектен имот с идентификатор 69345.100.1990 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, общ. Смолян


РЕШЕНИЕ №790 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за проектен имот с идентификатор 69345.100.1991 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, общ. Смолян


РЕШЕНИЕ №791 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67547.501.1641 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смилян, общ. Смолян


РЕШЕНИЕ №792 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 73777.104.209 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Търън, общ. Смолян


РЕШЕНИЕ №793 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.918.106 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №794 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.923.167 и част от поземлен имот с идентификатор 67653.923.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №795 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 73777.102.591, УПИ VI-591 в кв.9 по плана на с. Търън, общ. Смолян


РЕШЕНИЕ №796 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.924.472,  УПИ VII-за жилищно строителство в кв.59 по плана на гр. Смолян, кв. Устово


РЕШЕНИЕ №797 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим имот с проектен идентификатор 67653.924.12 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС


РЕШЕНИЕ №798 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.922.353 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Райково на основание чл.199 от ЗУТ


РЕШЕНИЕ №799 – ОТНОСНО: Изкупуване на търговска сграда разположена в неурегулиран поземлен имот № 42, с. Черешките, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №800 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 46019.507.264 по кадастралната карта на с. Магарджица, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ


РЕШЕНИЕ №801 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим проектен имот с идентификатор 67653.917.1139 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ


РЕШЕНИЕ №802 – ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 688/22.12.2021г на Общ. Съвет Смолян - Удължаване срока на възстановяване временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България на община Смолян  /съгласно чл.103 ал.4 от ЗПФ/.  


РЕШЕНИЕ №803 – ОТНОСНО: Отписване от регистрите на вземания и задължения от физически и юридически лица с изтекла давност към община Смолян


РЕШЕНИЕ №804 – ОТНОСНО: Поправка на явна техническа грешка в Приложение № 7 – Бланки от Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смолян, приета с Решение № 53 от 30.12.2019 г. на Общински съвет - Смолян

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 КЪМ НАРЕДБА №2 - Заявления и Декларации


РЕШЕНИЕ №805 – ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване  на  „Регионално дружество за заетост и структурно развитие – РДЗ и СР“ ООД  с ЕИК 120040327,  върху имот частна общинска собственост  по реда на Закона за общинската собственост 


РЕШЕНИЕ №806 – ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 734/27.01.2022 год. на Общински съвет - Смолян за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.914.50  по кадастралната карта на гр. Смолян


РЕШЕНИЕ №807 – ОТНОСНО: Постъпила покана от „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД с ЕИК 200093426, за свикване на извънредно общо събрание.


РЕШЕНИЕ №808 – ОТНОСНО: Одобряване на устройствени схеми на канализационни и водопроводни клонове, разположени в уличната регулация, за обектите „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян“ (изпълняван по договорните условия на ФИДИК червена книга) и „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян“ (изпълняван по договорните условия на ФИДИК жълта книга), които са част от проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“, в изпълнение на Решение № 589 от 06.10.2017г. на Общински съвет – Смолян


РЕШЕНИЕ №809 – ОТНОСНО: Отдаване чрез търг на земя от общинския поземлен фонд на Община Смолян, с начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя с идентификатор 49014.17.28 с площ 22555 кв.м. землище на с. Момчиловци, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №810 – ОТНОСНО: Доклад и въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2021 г. в „Център за психично здраве – Смолян“ ЕООД.


РЕШЕНИЕ №811 – ОТНОСНО: : Информация за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пампорово през 2021 г.


 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА
Председател на Общински съвет - Смолян