> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №716 ДО №738 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.01.2022

РЕШЕНИЯ ОТ №716 ДО №738 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.01.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №31

03.02.2022

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 


РЕШЕНИЕ №716 – ОТНОСНО: : Даване на предварително съгласие за изменение на Подробен устройствен план, за изменение на част от улична регулация на поземлен имот с кадастрален № 221, участващ в улична регулация в кв. 17 по плана на с. Бостина, община Смолян.


РЕШЕНИЕ №717 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1063 в местност „Вадата“, землище на с. Левочево.


РЕШЕНИЕ №718 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на част от поземлени имоти с идентификатори 56962.1.131 и 56962.1.132 в местност „Керно“, землище на с. Подвис.


РЕШЕНИЕ №719 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67547.8.51 в местност „Кравефермата“, землище на с. Смилян.


РЕШЕНИЕ №720 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 81520.3.43 в местност „Мирчово“, землище на с. Чокманово.


РЕШЕНИЕ №721 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.113.53 в местност „Свети Георги“, землище гр. Смолян, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №722 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелно електрозахранване на съоръжения и обекти в местност „Карлък“, землище гр. Смолян, землище с. Стойките, землище с. Солища, землище с. Мугла Община Смолян“.


РЕШЕНИЕ №723 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно електрозахранване на Павилион за сувенири в поземлен имот 48814.2.251 по плана на с. Могилица“.


РЕШЕНИЕ №724 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ II – Озеленяване и гаражи предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 27 по плана на гр. Смолян, кв. Устово /ул. „Продан Табаков“/.


РЕШЕНИЕ №725 – ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕНИЕ №726 – ОТНОСНО: Определяне цените за отдаване под наем на пасищата, мерите и ливадите за декар площ от общинския поземлен фонд на землищата на Община Смолян за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №727 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение за търговия, находящо се в сграда разположена в УПИ II – магазин, кв.28 по плана на с Бостина, община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №728 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост по реда на чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост за здравни услуги в с. Смилян.


РЕШЕНИЕ №729 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение разположено в сграда с идентификатор 67653.934.226.5, находяща се в имот с идентификатор 67653.934.226 по кадастрална карта на гр. Смолян, образуващ УПИ І-Младежки дом, кв. 9 по ПУП на гр. Смолян по реда на чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №730 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.915.3, УПИ IV-1020 в кв. 105 по плана на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №731 – ОТНОСНО: Продажба на 1/2 идеални части от поземлен имот с идентификатор 69345.101.163, УПИ ХIII-101.163 в кв.50 по плана на с. Стойките, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №732 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 14605.501.328, ведно със сграда с идентификатор 14605.501.328.1 по кадастралната карта на с. Гела, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №733 – ОТНОСНО: Изкупуване на поземлен имот № 713, кв. 42 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №734 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.914.50 по кадастралната карта на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №735 – ОТНОСНО: Възможност за осъществяване на сътрудничество с планински общини в Княжество Андора.


РЕШЕНИЕ №736 – ОТНОСНО: Изпращане на покана за свикване на извънредно присъствено общо събрание на съдружниците в „Регионално дружество за заетост и структурно развитие-РДЗ И СР“ ООД с ЕИК: 120040327, прекратяване на дейността на дружеството и обявяване в ликвидация


РЕШЕНИЕ №737 – ОТНОСНО: Отписване от регистрите на вземания и задължения от физически и юридически лица с изтекла давност към община Смолян.


РЕШЕНИЕ №738 – ОТНОСНО: Одобряване на устройствени схеми на канализационни и водопроводни отклонения от общите мрежи и съоръжения по проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“.ВЕНЕРА АРЪЧКОВА
Председател на Общински съвет - Смолян