> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №685 ДО №715 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.12.2021

РЕШЕНИЯ ОТ №685 ДО №715 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.12.2021 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №30

30.12.2021

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 


РЕШЕНИЕ №685 – ОТНОСНО: Обезпечаване на авансово плащане по договор № Д-33-55/23.11.2021 г., № ИСУН BGENVIRONMENT-4.003-0013-С01, проект № BGENVIRONMENT-4.003-0013 „Партньорство за адаптация към климатичните промени“, одобрен за финансиран по Открита покана № 3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.


РЕШЕНИЕ №686 – ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2021 г. по реда на чл. 66а от Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №687 – ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Смолян за 2022 г.


РЕШЕНИЕ №688 – ОТНОСНО: Удължаване срока на възстановяване временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България на община Смолян съгласно чл.103 ал.4 от Закона за публичните финанси.


РЕШЕНИЕ №689 – ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/


РЕШЕНИЕ №690 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.912.240 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Горно Смолян на основание чл.199 от ЗУТ


РЕШЕНИЕ №691 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.917.200 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №692 – ОТНОСНО: Изкупуване на поземлен имот с идентификатор 67653.926.504 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 15, ал.1, т.3 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.


РЕШЕНИЕ №693 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижими имоти с идентификатори 24089.929.277, 24089.929.276 и 24089.929.275 по кадастралната карта на с. Дунево, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №694 – ОТНОСНО: Изкупуване на част на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.917.2 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №695 – ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смолян

НАРЕДБА №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян

С приложенията към Наредба №2, можете да се запознаете на страница Наредби: ОБЩИНА СМОЛЯН :: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ :: НАРЕДБИ :: Наредби (smolyan.bg)


РЕШЕНИЕ №696 – ОТНОСНО: Одобряване на План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян за 2022 г.


РЕШЕНИЕ №697 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в Стоматологична поликлиника гр. Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №698 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №699 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, находящи се в с. Арда и с. Горна Арда по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №700 – ОТНОСНО: Придобиване и продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост на метални вторични суровини по проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“.


РЕШЕНИЕ №701 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV – Озеленяване и ТП предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 231 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян /ул. „Дичо Петров“/.


РЕШЕНИЕ №702 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ II - Озеленяване, УПИ VI - Озеленяване и УПИ XIII - Озеленяване с образуване на нов УПИ…. фотоволтаичен парк в кв. 1 по плана на гр. Смолян, кв. Устово. /северно над ул. „Тракия“/.


РЕШЕНИЕ №703 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ VIII - Озеленяване и УПИ XI - Озеленяване с образуване на нов УПИ …. фотоволтаичен парк в кв.15 по плана на гр. Смолян, кв. Устово. /северно над ул. „Тракия“/.


РЕШЕНИЕ №704 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ II - Озеленяване, УПИ V - Озеленяване и УПИ VIII - Озеленяване с образуване на нови УПИ …. фотоволтаичен парк и УПИ … за техническа инфраструктура в кв.15 по плана на гр. Смолян, кв. Устово. /северно над ул. „Тракия“/.


РЕШЕНИЕ №705 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.223.33 в местност „Амзово“, землище гр. Смолян, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №706 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1069 в местност „Вадата“, землище с. Левочево, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №707 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1070 в местност „Вадата“, землище с. Левочево, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №708 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план за обект: „Външно електрозахранване за поземлен имот 67653.6.560 от кадастралната карта на гр. Смолян, община Смолян, местност „Варадил““.


РЕШЕНИЕ №709 – ОТНОСНО: : Одобряване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда за сезонно ползване на „АРИС 09“ ЕООД в село Стойките, община Смолян“.


РЕШЕНИЕ №710 – ОТНОСНО: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Смолян – второстепенни разпоредители за 2021 година.


РЕШЕНИЕ №711 – ОТНОСНО: Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги (Патронажна грижа) като услуга от общ икономически интерес във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Смолян“, с регистрационен № BG05M9OP001-6.002-0121-C01.


РЕШЕНИЕ №712 – ОТНОСНО: Определяне на такса за предоставяне на услуга-нощувка на човек, в сграда находяща се в с. Момчиловци (Норвежката къща)


РЕШЕНИЕ №713 – ОТНОСНО: Привеждане строежа на приетите от Общински съвет – Смолян наредби в съответствие с чл. 24, ал. 2 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове.


РЕШЕНИЕ №714 – ОТНОСНО: Удължаване срока за ликвидация на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД - в ликвидация с ЕИК 120506497.


РЕШЕНИЕ №715 – ОТНОСНО: Одобряване на разходите за командировки на кмета на Община Смолян, Кметове на населени места и председател на Общински съвет град Смолян за периода от 01 януари 2021 година до 20 декември 2021 година.


 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА
Председател на Общински съвет - Смолян