> Начало > Проекти > Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ > Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“