> Начало > Проекти > Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ > Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”