> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №668 ДО №684 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.11.2021

РЕШЕНИЯ ОТ №668 ДО №684 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.11.2021 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №29

02.12.2021

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 


РЕШЕННИЕ №668 – ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по процедура BG05SFOP001-4.007 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ с наименование: „Осигуряване на функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023)“.


РЕШЕННИЕ №669 – ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян финансиране от инструмента Еuropean City Facility (EUCF).


РЕШЕННИЕ №670 – ОТНОСНО: : Вземане на решение за удължаване срока на възстановяване временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България на община Смолян, съгласно чл. 103 ал. 4 от ЗПФ.


РЕШЕННИЕ №671 – ОТНОСНО: : Продажба на бракувани автомобили, собственост на Община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕННИЕ №672 – ОТНОСНО: : Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.147.1.1 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател)


РЕШЕННИЕ №673 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 69345.101.121, УПИ Х-121 в кв.52 по плана на с. Стойките, общ. Смолян.


РЕШЕННИЕ №674 – ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот публична общинска собственост на „Български пощи“ ЕАД по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕННИЕ №675 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост за здравни услуги, находящи се в сграда с идентификатор 49014.501.417.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Момчиловци по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕННИЕ №676 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в Стоматологична поликлиника гр. Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕННИЕ №677 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда на Г. Томов, гр. Смолян, община Смолян“.


РЕШЕННИЕ №678 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване на УПИ ІХ - 110020 – за курортно жилищно строителство и УПИ VIIІ - 10021 за курортно жилищно строителство в кв.2 в курортно – туристическо ядро „Студенец”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.


РЕШЕННИЕ №679 – ОТНОСНО: Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ І - 25 производствена база (поземлени имоти с идентификатори 67653.133.25 и 67653.133.54) в местност „Могилата“, землището на град Смолян, Община Смолян.


РЕШЕННИЕ №680 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.39.16 в местност „Лъгът“, землище гр. Смолян, Община Смолян.


РЕШЕННИЕ №681 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.98 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /ул. „Невястата“/.


РЕШЕННИЕ №682 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ II – Озеленяване и УПИ I – Озеленяване предвидени в устройствения план за озеленена площ в кв.100 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /ул. „Екзарх Стефан“/.


РЕШЕННИЕ №683 – ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕННИЕ №684 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.934.254 по кадастралната карта на гр. Смолян-ЦЧ на основание чл. 199 от ЗУТ.


Докладна записка по точка №07 от дневен ред на заседание на Общински съвет – Смолян на 25.11.2021 г. е оттеглена.

Докладна записка по точка №17 от дневен ред на заседание на Общински съвет – Смолян на 25.11.2021 г. е оттеглена.

Докладна записка по точка №18 от дневен ред на заседание на Общински съвет – Смолян на 25.11.2021 г. е отложена
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА
Председател на Общински съвет - Смолян