> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 25.11.2021 Г. ОТ 15:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 25.11.2021 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

17.11.2021

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

На основание чл.23, ал.4, т.1, чл.28а, ал.1 и ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 59а, ал.1 и чл. 55а от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам от разстояние заседание на Общинският съвет - Смолян на 25 ноември 2021 г. от 15.00 часа, при осигуряване на пряко и виртуално участие, чрез видеоконферентна връзка, с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


1. Кандидатстване на Община Смолян по процедура BG05SFOP001-4.007 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ с наименование: „Осигуряване на функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023)“.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Кандидатстване на Община Смолян финансиране от инструмента Еuropean City Facility (EUCF).
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Вземане на решение за удължаване срока на възстановяване временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България на община Смолян, съгласно чл.103 ал.4 от ЗПФ.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Продажба на бракувани автомобили, собственост на Община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.147.1.1 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател).
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Продажба на поземлен имот с идентификатор 69345.101.121, УПИ Х-121 в кв.52 по плана на с. Стойките, общ. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.917.751 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот публична общинска собственост на „Български пощи“ ЕАД по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост за здравни услуги, находящи се в сграда с идентификатор 49014.501.417.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Момчиловци по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в Стоматологична поликлиника гр. Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда на Г. Томов, гр. Смолян, община Смолян“.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване на УПИ ІХ - 110020 – за курортно жилищно строителство и УПИ VIIІ - 10021 за курортно жилищно строителство в кв.2 в курортно – туристическо ядро „Студенец”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ І - 25 производствена база (поземлени имоти с идентификатори 67653.133.25 и 67653.133.54) в местност „Могилата“, землището на град Смолян, Община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.39.16 в местност „Лъгът“, землище гр. Смолян, Община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 98 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /ул. „Невястата“/.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Промяна предназначението на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ II – Озеленяване и УПИ I – Озеленяване предвидени в устройствения план за озеленена площ в кв.100 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /ул. „Екзарх Стефан“/.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Постъпила покана за участие на Община Смолян за редовен член в СНЦ РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ИНОВАЦИОННИ БИОТЕХНОЛОГИИ, БИОРЕСУРСИ И ПРОДУКТИ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ" с ЕИК: 205984612.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Отдаване чрез търг на земя от общинския поземлен фонд на Община Смолян, с начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, намираща се в землището на с. Момчиловци, общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.934.254 по кадастралната карта на гр. Смолян-ЦЧ на основание чл. 199 от ЗУТ.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Питания, становища и други.


 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 22.11.2021 г. /понеделник/ от 13.00 часа разглежда точки № 1, 2, 3, 5, 17 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие – заседава на 22.11.2021 г. /понеделник/ от 13.30 часа и разглежда точки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 20 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 22.11.2021 г. /понеделник/ от 14.30 часа и разглежда точки № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 22.11.2021 г. /понеделник/ от 16.00 часа и разглежда точки от № 1 до 20 включително от предложения проект за Дневен ред.


 

Забележка: Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат от разстояние, при осигуряване на пряко и виртуално участие, чрез видеоконферентна връзка.
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА
Председател на Общински съвет - Смолян