> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №645 ДО №667 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.10.2021

РЕШЕНИЯ ОТ №645 ДО №667 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.10.2021 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №28

04.11.2021

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №645 – ОТНОСНО: Предложение за присъждане Значка на Община Смолян на проф. д-р Петър Петров – виден български учен - историк, за големите му заслуги за развитието на историята и историческата литература с изследвания за Родопския край и по повод 97-та му годишнина.


РЕШЕНИЕ №646 – ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на сгради-общинска собственост на народните читалищата на територията на община Смолян.


РЕШЕНИЕ №647 – ОТНОСНО: : Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕНИЕ №648 – ОТНОСНО: Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.794 по кадастралната карта на гр. Смолян – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №649 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.921.77 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Райково.


РЕШЕНИЕ №650 – ОТНОСНО: Изкупуване на поземлен имот № 714, кв. 42, 42б по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №651 – ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността (с. Славейно, общ. Смолян).


РЕШЕНИЕ №652 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.934.348 - частна общинска собственост, ведно със сграда с идентификатор 67653.934.348.1 по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №653 – ОТНОСНО: Дарение на РУ МВР-Смолян и писмо с вх. ЕО-СМ-1519/14.10.2021год. на Началника на РУ МВР-Смолян


РЕШЕНИЕ №654 – ОТНОСНО: Срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на местостоянки и броя на престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в сила промени на чл.24а на Закона за автомобилните превози.


РЕШЕНИЕ №655 – ОТНОСНО: : Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ №BGENVIRONMENT-3.002-0004-C01, проект № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“, по процедура BGENVIRONMENT-3.002, Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.


РЕШЕНИЕ №656 – ОТНОСНО: Актуализация на капиталов списък на Община Смолян за 2021 г.


РЕШЕНИЕ №657 – ОТНОСНО: : Приемане на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Смолян.

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН


РЕШЕНИЕ №658 – ОТНОСНО: Допълване Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 година.


РЕШЕНИЕ №659 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план схема за обект: „Външно електро захранване на сгради за временно обитаване на „БОБ ТОНИ“ ООД в К.К. Пампорово, общ. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №660 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.6.204 в местност „БУЧКОВОТО“, землище гр. Смолян, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №661 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ ІІІ - 250 – курортна дейност, част от УПИ I – Озеленяване, УПИ VI-Озеленяване и улична регулация в кв.6, местност „Ардашлъ”, землището на с. Стойките в курортно – туристическо ядро „Малина”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян, за изключване земи и гори от ДГФ за част от поземлен имот с идентификатор 69345.6.71”.


РЕШЕНИЕ №662 – ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI За паркинг, УПИ II за хотел в рамките на ПИ 67653.934.452, 67653.934.463 и 67653.934.464. Частична промяна на уличната регулация от о.т.17в до о.т.17е, кв. 9 по плана на гр. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №663 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 81520.6.197 в м. „Камбурското“, з-ще Чокманово, общ. Смолян


РЕШЕНИЕ №664 – ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 47 от 28.11.2019г. на Общински съвет – Смолян, за отдаване под наем на част от поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №665 – ОТНОСНО: Даване на съгласие за процедиране на проект за изменение на Подробен устройствен план – устройствени план-схеми за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ заедно с допълнително разработени клонове, одобрен с Решение № 607, взето с Протокол № 31 от 30.11.2017 г. на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №666 – ОТНОСНО: Предоставяне на сграда с идентификатор 67653.918.17.6 –общинска собственост, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.918.17 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Смолян на Регионален исторически музей „Стою Шишков“ гр. Смолян за безвъзмездно управление, по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №667 – ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Смолян и неговите комисии за периода от м. юли 2020 г. до м. септември 2021г. включително.


 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА
Председател на Общински съвет - Смолян