> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 28.10.2021 Г. ОТ 15:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 28.10.2021 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

19.10.2021

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.63, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам заседание на Общинския съвет на 28 октомври 2021 г. от 15.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д


1. Предложение за присъждане Значка на Община Смолян на проф. д-р Петър Петров – виден български учен – историк, за големите му заслуги за развитието на историята и историческата литература с изследвания за Родопския край и по повод 97-та му годишнина.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на сгради-общинска собственост на народните читалищата на територията на община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.794 по кадастралната карта на гр. Смолян – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.921.77 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Райково.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Изкупуване на поземлен имот № 714, кв. 42, 42б по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността (с. Славейно, общ. Смолян)
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.934.348 - частна общинска собственост, ведно със сграда с идентификатор 67653.934.348.1 по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Дарение на РУ МВР – Смолян и писмо с вх. № ЕО-СМ-1519/14.10.2021 г. на Началника на РУ МВР – Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на местостоянки и броя на престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в сила промени на чл.24а на Закона за автомобилните превози.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ №BGENVIRONMENT-3.002-0004-C01, проект № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“, по процедура BGENVIRONMENT-3.002, Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Актуализация на капиталов списък на Община Смолян за 2021 г.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Приемане на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ - ПРОЕКТ НАРЕДБА


14. Допълване Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 година.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план схема за обект: „Външно електро захранване на сгради за временно обитаване на „БОБ ТОНИ“ ООД в К.К. Пампорово, общ. Смолян“.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.6.204 в местност „БУЧКОВОТО“, землище гр. Смолян, Община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ ІІІ - 250 – курортна дейност, част от УПИ I – Озеленяване, УПИ VI-Озеленяване и улична регулация в кв.6, местност „Ардашлъ”, землището на с. Стойките в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян, за изключване земи и гори от ДГФ за част от поземлен имот с идентификатор 69345.6.71”.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Даване на предварително съгласие за „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI За паркинг, УПИ II за хотел в рамките на ПИ 67653.934.452, 67653.934.463 и 67653.934.464. Частична промяна на уличната регулация от о.т.17в до о.т.17е, кв.9 по плана на гр. Смолян“.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 81520.6.197 в м. „Камбурското“, з-ще Чокманово, общ. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Смолян и неговите комисии за периода от м. юли 2020 г. до м. септември 2021г. включително.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет - Смолян

ДОКЛАДНАЗаседанието ще се проведе при спазване на всички разписани противоепидемични мерки и указания!

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 25.10.2021 г. /понеделник/ от 13.00 часа в зала № 247 разглежда точки № 1, 2, 9, 10, 13, 20 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие – заседава на 25.10.2021 г. /понеделник/ от 14.00 часа в зала № 247 и разглежда точки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 25.10.2021 г. /понеделник/ от 15.00 часа в зала № 247 и разглежда точки № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 25.10.2021 г. /понеделник/ от 16.00 часа в зала № 247 и разглежда точки от 1 до 20 включително от предложения проект за Дневен ред.
 


ВЕНЕРА АРЪЧКОВА
Председател на Общински съвет - Смолян