> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №620 ДО №644 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.09.2021

РЕШЕНИЯ ОТ №620 ДО №644 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.09.2021 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №27

06.10.2021

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №620 – ОТНОСНО: Утвърждаване на паралелки в Средно училище „Отец Паисий“ - гр. Смолян с брой на учениците в тях под определения минимум за учебната 2021/2022 година.


РЕШЕНИЕ №621 – ОТНОСНО: Промяна на капацитета в „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ и „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ – гр. Смолян, ул. „Зорница“ № 10.


РЕШЕНИЕ №622 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в Стоматологична поликлиника гр. Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №623 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 00597.501.92 по кадастралната карта на с. Арда, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №624 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 14129.930.214 по кадастралната карта на с. Габрица, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №625 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 69345.100.197 по кадастралната карта на с. Стойките, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №626 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.917.925 по кадастралната карта на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №627 – ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Районна лекарска колегия –Смолян, върху имот частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост (Стоматологична поликлиника).


РЕШЕНИЕ №628 – ОТНОСНО: Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.248 по кадастралната карта на гр. Смолян – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №629 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижими имот с идентификатор 67653.925.332, 67653.925.333, 67653.925.334, 67653.925.336 и 67653.925.339 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №630 – ОТНОСНО: Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и средствата от европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 година на Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №631 – ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕНИЕ №632 – ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 47 от 28.11.2019г. на Общински съвет – Смолян, за отдаване под наем на част от поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №633 – ОТНОСНО: Изкупуване на част от недвижим имот с идентификатор 67653.926.81 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №634 – ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за изменение на Подробен устройствен план, за УПИ IX-озеленяване и улична регулация, кв.41 по плана на с. Кутела, община Смолян.


РЕШЕНИЕ №635 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.5.196, част от ПИ 67653.5.197 и част от ПИ 67653.5.200 в местност „Забацко“, землище гр. Смолян, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №636 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена – план схема за обект: „Външни ВиК връзки към Вилна сграда с барбекю в УПИ I-29 за вилно застрояване/, кв.286 по плана на гр. Смолян, община Смолян”.


РЕШЕНИЕ №637 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.2.124 в местност „ПАТРЕВОТО“, землище с. Гела, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №638 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план схема за обект: „Кабелно електро захранване на „сграда за търговия“ в УПИ IV, кв.2, к.к. Пампорово, общ. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №639 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план за обект: „Външен водопровод и външен канал за „Хотел, Къмпинг, Барбекю и Ажурна ограда в поземлен имот с идентификатор 67653.1.229 (УПИ I – 1229, за хотел в кв. 81) местност „Караманджа“ град Смолян“.


РЕШЕНИЕ №640 – ОТНОСНО: Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ І - Ваканционно селище и урегулиране на част от ПИ с идентификатор 43219.2.1140, местност „Вадата“, землището на с. Левочево, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №641 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.17.362 в местност „Марецко“, землище с. Момчиловци, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №642 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.5.197, част от ПИ 67653.5.196 и част от ПИ 67653.5.200 в местност „Забацко“, землище гр. Смолян, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №643 – ОТНОСНО: Дарение на парични средства за ремонти дейности по покривната конструкция на храм „Успение Богородично“ кв. Устово.


РЕШЕНИЕ №644 – ОТНОСНО: Изпълнение на Решение № 619 от 26.08.2021 г. на Общински съвет – Смолян.


 

Точка №17 от ДНЕВЕН РЕД е оттеглена от вносител.

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА
Председател на Общински съвет - Смолян