> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 356 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 356 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010
ОТНОСНО: Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2009 – 2010 г. Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето Р Е Ш И: 1.Приема Общинска Програма за закрила на детето за периода 2009 – 2010 г. 2.Възлага на Кмета на Община Смолян изпълнението на Програмата.
  1. Общинска Програма за закрила на детето за периода 2009 – 2010 г.